Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по комунални дейности за заседанието на 20.01.2011 г. от 14.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по комунални дейности

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 20.01.2011 г. от 14.00 часа, Заседателна зала

1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 – Контролен лист № 963
2. Участие на Община Русе в процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма„Регионално развитие” 2007-2010, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие, 1.1”Социална инфраструктура”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” – Контролен лист № 964
3. Наредба №2 на Община Русе – Контролен лист № 965
4. Съгласуване на Стратегически план и Годишен план за дейността на звено „ Вътрешен одит” – Контролен лист № 967
5. Изменение на Решение № 939 на Общински съвет Русе – Контролен лист № 969
6. Решение за кандидатстване с проект „Развитие на туристическа атракция”Градски музеен комплекс” и деклариране наличността на средствата , за съфинансиране на проекта , както и непромяна на предназначението на обектите на интеренция.- Контролен лист № 970
7. Годишен отчет за 2010г. за изпълнение на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2007-2011г. – Контролен лист № 977
8. Избор на управител на Паркстрой ЕООД – Контролен лист № 979
9. Предложение на ЕГГЕД България ЕАД за промяна на договор от 15.10.2008г. между акционерите на ЕГГЕД България ЕАД – Контролен лист № 980
10. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 – Контролен лист № 981
11. Паркстрой ЕООД – Контролен лист № 984
12. Определяне размера на отчисленията по чл.71а от Закона за управление на отпадъците – Контролен лист № 989
13. Одобряване план сметка за разходите по дейностите , които ще се финансират през 2011г. от приходите от таксата битови отпадъци и определяне на размера на таксата за 2011год. – Контролен лист № 990
14. Отчет за дейността на Общински съвет – Русе , за периода март-декември 2010г. – Контролен лист № 991
15. Приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 – Контролен лист № 992
16. Кандидатстване с проекти по Проект „Красива България” за 2011год. – Вх. № 59/12.01.2011г

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Мирослав Славчев)