Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по комунални дейности

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

Постоянна комисия по комунални дейности

ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 05.11.2009 г. от 14:00 часа

1. Кандидатстване на Община Русе в Програмата на проект “Красива България” през 2010г – К.Л 589
2. Приемане на парцелиран план за техническа инфраструктура на обект “Доизграждане на колектор-Чародейка и отливен канал до р.Дунав – К.Л 593
3. Утвърждаване на вътрешноградска общинска транспортна схема -К.Л 594
4. Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти по Чл.56 от ЗУТ –К.Л 596
5. Учредяване право на строеж за пристройка по ул.”Гео Милев”- К.Л 602
6. Корекция на бюджета на Община Русе за 2009 г -К.Л 613
7. Даване съгласие за издаване на банкова гаранция -К.Л 615
8. Даване на съгласие за подписване на запис на заповед за авансово плащане по проект -К.Л 616
9. Отчет за изпълнение на Решенията на ОбС Русе -К.Л 617
10. Изменение на Наредбата за притежаване,отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе-К.Л 620
11. Изменение на Наредба № 16 – К.Л 621