Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по комунални дейности за заседанието на 10.03.2011 г. от 14.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по комунални дейности

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 10.03.2011 г. от 14.00 часа

1. Обсъждане на материалите за предстоящата на 17.03.2011 г. сесия на Общински Съвет – Русе :

1. Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен транспорта на пътници по автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема –Контр.лист № 997
2. Утвърждаване на списъци на общински жилища –Контр. лист № 1017
3. Провеждане на конкурси за управители на лечебни заведения–Контр. лист № 1018
4. Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот—Контр.лист № 1019
5. Промяна в план-сметката за ТБО– Контр.лист № 1020
6. Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общински план за развитите на Община Русе през 2010– Контр.лист № 1021
7. Допълване на решение № 1092 прието с протокол № 54/27.01.2011–Контр.лист № 1025
8. Корекция на бюджета на Община Русе за 2011– Контр.лист № 1026
9. Утвърждаване на разходите по бюджета на делегираните от държавата дейности за 2011 година. – Контр.лист № 1027
10. Промени в правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Контр.лист № 1028
11. Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на Община Русе за 2010 г– Контр.лист № 1031
12. Годишен отчет за изпълнение на Програмата за намаляване на нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми на Община Русе за 2010 г– Контр.лист № 1032
13. Избор на Управител на „Медицински център”-1– Контр.лист № 1033
14. Намаляване на началните конкурсни цени на недвижими имоти-частна общинска собственост при продажба чрез публично оповестен конкурс– Контр.лист № 1035
15. Решение за съгласие Община Русе да участва като партньор по проект „ Изграждане на спортни съоръжения”– Контр.лист № 1036
16. Даване съгласие на „ДКЦ-2-Русе” за сключване на анекс към договори за кредит тип овърдрафт и продължаването им с 12 месеца – Контр.лист № 1039
17. Откриване на процедура за приватизация на общинско участие в капитала на „Общинска банка „АД– Контр.лист № 1040

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Мирослав Славчев)