Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по комунални дейности за заседанието на 07.04.2011 г. от 14.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по комунални дейности

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 07.04.2011 г. от 14.00 часа, Заседателна зала

1. Контролен лист № 1042 – Допълнение на Наредба № 18
2. Контролен лист № 1044 – Одобряване на тематични конкурси за предоставяне на финансови средства на НПО
3. Контролен лист № 1045 – Корекция на бюджета на Община Русе за 2011година
4. Контролен лист № 1048 – Започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия върху имоти публична общинска собственост – покриви на сгради публична общинска собственост на територията на Община Русе за изграждане на фотоволтаични електрически централи
5. Контролен лист № 1051 – Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 2
6. Контролен лист № 1054 – Решение за приватизация чрез търг на 100% от капитала на „Хляб и хлебни изделия „ ЕООД – Русе
7. Контролен лист № 1059 – Освобождаване от ТБО за 2011год. На средните училища , ЦУТНТ и лицата ,стопанисващи студентските общежития
8. Контролен лист № 1060 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16
9. Контролен лист № 1061 – Промяна на Наредба № 16
10. Контролен лист № 1062 – Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Русе , неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
11. Контролен лист № 1063 – Учредяване право на строеж и принципно съгласие за обявяване на пречиствателна станция за отпадъчни води-гр.Русе и УПИ ХХІІІ-103 по регулационния план на града с идентификатор 63427.128.2 за публична общинска собственост
12. Контролен лист № 1066 – Наредба за изменение на Наредба № 16
13. Вх. № 349/29.03.2011- Предложение от група общински съветници

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Мирослав Славчев)