Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по комунални дейности за заседанието на 07.07.2011 г. от 14.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по комунални дейности

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 07.07.2011 г. от 14.00 часа, Заседателна зала

1.Контролен лист № 1145 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2

2.Контролен лист № 1147 – Утвърждаване на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Община Русе

3. Контролен лист № 1148 – Корекция на бюджета на Община Русе

4. Контролен лист № 1152 – Сключване на рамково споразумение

5. Контролен лист № 1153 – Издигане кандидатурата на Русе за Европейска столица на културата

6.Контролен лист № 1154 – Решение за одобрение на споразумение за сътрудничество по проект «Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Русе»

7.Контролен лист № 1157 – Учредяване на безвъзмездно право на ползване и поддържане върху В и К обекти и съоръжения

8. Контролен лист № 1171 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16

9. Контролен лист № 1172 – Одобряване на Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ съгласно Наредба № 7

10.Контролен лист № 1173 – Приемане на Обща схема на зона по чл.7, ал.2,т.1 от Наредба № 7 за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – зона Б

11.Контролен лист № 1176 – Решение за изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе

12.Контролен лист № 1177 – Отчет за дейността на Обшински съвет Русе за периода януари-юни 2011 г

13.Вх. № 0602/73 / 05.07.2011 –Увеличаване на числения състав на звено КООРС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (Мирослав Славчев)