Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по комунални дейности за заседанието на 08.09.2011 г. от 14.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по комунални дейности

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 08.09.2011 г. от 14.00 часа, Заседателна зала

1.Контролен лист № 1178 – Закриване на кметство в с.Долно Абланово
2.Контролен лист № 1179 – Допълнение на Наредба 16 за определяне и администриране на местните данъци,такси,цени на услуги и права на територията на Община Русе
3. Контролен лист № 1180 – Промяна в Наредба 21
4. Контролен лист № 1191 – Наредба 2 на ОбС Русе за нач. Цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и адми. Предназначение
5. Контролен лист № 1192 – Учредяване на безвъзм. Право на ползване върху ВиК обекти и съоръжения,собственост на Общ.Русе
6.Контролен лист № 1194 – Стартиране на процедура по прехвърляне на водоснабдителната мрежа и съоръженията към нея към ВиК Русе
7. Контролен лист № 1195 – Промени в Нар.17
8. Контролен лист № 1196 – Промяна в план-сметката на Специален фонд за инвестиции и ДМА
9. Контролен лист № 1197 – Корекция на бюджета за 2011
10.Контролен лист № 1199 – Информация за изпълнението на бюджета за първото полугодие на 2011
11.Контролен лист № 1200 – Приемане на стратегия за развитие на средното образование
12.Контролен лист № 1201 – Обявяване на 11 април -международен ден на бившите политзатворници и концлагеристи за ден на почит към жертвите
13. Контролен лист № 1205 – Разкриване на социална услуга “Дневен център” за възрастни хора в с.Тетово
14.Контролен лист № 1214 – Информация за фин.състояние на търг.дружества ,в които Общ.Русе не е едноличен собственик на капитала за 2010 г
15.Контролен лист № 1215 – Откриване на процедура за предоставяне на концесия върху прувен комплекс и атракционни съоръжения в Парка на младежта
16.Контролен лист № 1225 – Приемане на актуализация на Програма за у-ние на дейностите по отпадъците за периода 2011-2015г

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (Мирослав Славчев)