Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по комунални дейности за заседанието на 05.12.2011 г. от 10.30 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по комунални дейности

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 05.12.2011 г. от 10.30 часа, Заседателна зала

1. Избор на зам.-председател на ПК по комунални дейности;
2. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – к.л 1
3. Определяне размера на ТБО за Висшите у-ща – к.л. 2
4. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общ.съвет Русе, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – к.л. 3
5. Корекция на бюджета на Община Русе за 2011 – к.л. 9
6. Съгласуване на годишен план за 2012 г и Актуализирана оценка на риска към Стратегически план 2011-2013 г за дейността на звено “Вътрешен одит” в Община Русе –к.л. 11;
7. Приемане на Наредба за изменение на Наредба 20 за определяне размера на местните данъци и такси – к.л. 15
8. Одобряване на План-сметката по дейностите,които ще се финансират през 2012 г от приходите от ТБО и определяне на размера на таксата за 2012 г. – к.л. 22
9. Избор на членове на ОбС в търговските дружества, в които Община Русе има участие – к.л. 24
10. Реализиране от Община Русе на проект “Социално предприятие обществена трапезария” по ОП “РЧР”,схема “Нови възможности” – к.л. 25

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Мирослав Славчев)