Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по комунални дейности за заседанието на 12.01.2012 г. от 14.00 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по комунални дейности

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 12.01.2012 г. от 14.00 часа, Заседателна зала

1.Контролен лист № 28 – Определяне на класирания на 2-ро място участник в процедура за предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на спирки по линиите на масовия градски транспорт на територията на гр.Русе, с предоставяне на право на извършване на рекламна и търговска дейност върху тези обекти

2.Контролен лист № 29 – Приемане на Правила за управление и разпореждане с паричните средства в специалния фонд по Чл.10, ал 1 т.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол

3. Контролен лист № 30 – Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2011 г и приемане на Годишен план за 2012 г

4. Контролен лист № 31 – Одобряване на общата численост и структура на общинска администрация и кметствата в Община Русе, считано от 01.01.2012г

5. Контролен лист № 38 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 2 на Общински съвет Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение

6.Контролен лист № 39 – Предварително съгласие за промяна предназначението на пасища, мери

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Мирослав Славчев)