Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по комунални дейности за заседанието на 05.12.2011 г. от 10.30 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по комунални дейности

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 05.12.2011 г. от 10.30 часа, Заседателна зала

1.Информация на Кмета на Община Русе по пътната обстановка и извършените мероприятия по преодоляване последиците от снеговалежа на територията на Община Русе /ИЗВЪНРЕДНА/

2.Контролен лист № 41 – – Приемане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Русе за 2011 г

3. Контролен лист № 40 – Приемане на сборния бюджет на Община Русе за 2012

4. Контролен лист № 42 – Предложение за кандидатстване по проект “Красива България”

5. Контролен лист № 43 – Утвърждаване на Споразумение за безвъзмездна подкрепа и сътрудничество между Община Русе и СНЦ “ Еквилибриум” за реализиране на проект “И аз имам семейство” по процедура за директно предоставяне на БФП по ОП”Развитие на човешките ресурси”,Бюджетна линия BG051PO001-5.2.11-“Приеми ме”

6.Контролен лист № 44 – Представяне на Програма за управление на Община
Русе за мандат 2011-2015 г

7.Контролен лист № 45 – Отчет на Програма за развитието на туризма в Община Русе през 2011 г и Програма за развитие на туризма за 2012 г

8.Контролен лист № 46 – Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода 01.01.2011 – 31.12.2011 г и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2012 г

9.Контролен лист № 47 – Приемане на Стратегия за управление на общинска собственост за периода 2011-2015г

Председател на ПК по КД

/М.Славчев/