Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по комунални дейности за заседанието на 23.02. 2012г от 14.00 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по комунални дейности

ДНЕВЕН РЕД

На заседанието, което ще се проведе на 23.02. 2012г от 14.00 часа в Кръглата зала на ІІІ-тия етаж в сградата на Община Русе

1.Контролен лист № 50 – Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусна линия Русе-Тръстеник,І-во разписание и утвърждаване на изисквания,критерии и оценка на кандидатите

2. Контролен лист № 51 – Корекция на план-сметката за разходите,които ще се финансират през 2012 от приходите от ТБО

3. Контролен лист № 52 – Приемане на Наредба за изменение на Наредба 16

4. Контролен лист № 64 – Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот – супермаркет в Чародейка-Г-юг

5.Контролен лист № 65 – Проектиране и реконструкция на северната част ,група 12 на Централен общински пазар

6.Контролен лист № 70 – Приемане на стратегически план “Русе 2019” във връзка с кандидатурата на Русе за Европейска столица на културата през 2019г

7.Контролен лист № 71 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 16

8.Контролен лист № 77 Придобиване в собственот на Община Русе на недвижим имот –ЧДС

9.Контролен лист № 79 – Одобрявяне на Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Русе

10.Контролен лист № 80 – Годишен отчет за изпълнение на Програма за намаляване на емисиите на замърсители и достигане установените норми на вредни вещества в атмосферния въздух

11.Контролен лист № 82 – Даване съгласие за предоставяне за управление и експлоатация на пречиствателна станция за отпадни води Русе на ВиК Русе

12. Решение за кандидатстване за финансиране на проект по ОП Регионално развитие в партньорство с Община Иваново и Община Борово

13.Допълнение към Решение № 1127,прието с протокол № 56/24,02,2011 г от Общински съвет Русе

Председател на ПК по КД

/М.Славчев/