Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по комунални дейности за заседанието на 23.02. 2012г от 14.00 часа в Кръглата зала на ІІІ-тия етаж в сградата на Община Русе

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по комунални дейности

ДНЕВЕН РЕД

На заседанието, което ще се проведе на 23.02. 2012г от 14.00 часа в Кръглата зала на ІІІ-тия етаж в сградата на Община Русе

1.Контролен лист № 86 – Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдените градски автобусни линии от Общинската транспортна схема.Утвърждаване на критерии и начин на оценка и класиране на кандидатите,определяне състава на комисията за провеждане на конкурса,определяне цена на конкурсната документация

2. Контролен лист № 98 – Приемане на нов правилник за организацията ,дейността и управлението на Специализирано звено “Контрол,охрана,обществен ред и сигурност”

3. Контролен лист № 99 – Приемане изменение на обща схема на зона по чл.: ал1,т2 от Наредба № 7 ан ОС Русе за разполагане на преместваеми обекти

4. Контролен лист № 100 – Корекция на бюджета на Община Русе за 2012г

5.Контролен лист № 101 – Съгласуване на проект за подробен устройствен план-парцелиран план за обект “Газопровод Русе-Гюргево”, на територията на Р.България

6.Контролен лист № 102 – Годишен доклад за наблюдението и реализацията на Програма за 2011 г към “Актуализиран документ за изпълнение на Плана за развитие на Община Русе 2011-2013г”

7.Контролен лист № 103 – Приемане на нов Правилник и актуализация на състава на Обществения съвет по устойчиво развитие и евроинтеграция

8.Контролен лист № 106 -Приемане на нов правилник за организацията ,дейността и управлението на Общинско предприятие “Комунални дейности”

9.Контролен лист № 107 – Утвърждаване на списъци на общински жилища на основание чл.42 ал.2 от Закона за общинската собственост

Председател на ПК по КД
/М.Славчев/