Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по комунални дейности за заседанието на 10.05. 2012г от 14.00 часа в Кръглата зала на ІІІ-тия етаж в сградата на Община Русе

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по комунални дейности

ДНЕВЕН РЕД

На заседанието, което ще се проведе на 10.05. 2012г от 14.00 часа в Кръглата зала на ІІІ-тия етаж в сградата на Община Русе

1.Контролен лист №143 – Изменение и допълнение на Наредба №16 на ОбС-Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
2.Контролен лист №144 – Изменение и допълнение на Наредба за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе, приета от Общински съвет Русе.
3.Контролен лист №147 – Корекция на бюджета на Община Русе за 2012г.
4.Контролен лист №148 – Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл.29, ал.2 от ПМС №367/29.12.2011г. от бюджет 2012г., утвърден с Решение №69/16.02.2012г. на Общински съвет Русе – Приложение №17.
5.Контролен лист №150 – Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в Община Русе – 2013г. в изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги /2010г. – 2015г./.
6.Контролен лист №151 – Решение за кандидатстване на Община Русе за финансиране на проект от национален Доверителен ЕкоФонд.
7.Контролен лист №152 – Допълване на Годишния план за работа по приватизация за 2012г. и откриване на процедура за приватизация на общинско участие в капитала на „Агропродукт”-АД.
8.Контролен лист №153 – Реконструкция на пазар „Олимп”, стопанисван и управляван от „Общински пазари”-ЕООД-Русе.
9.Контролен лист №154 – Приемане на Годишните финансови отчети за 2011г. на общинските търговски дружества, определяне на дивидент и избор на експерт-счетоводители.
10.Контролен лист №155 – Определяне на представители на Общината в Съвети на директорите на търговски дружества с общинско участие.
11.Контролен лист №166 – Определяне размер на основните месечни трудови възнаграждения на кметовете на кметства, считано от 01.05.2012г
12. Контролен лист №167 – Изменение и допълнение на Правилника за дейността на Общинско предприятие “ Спортни имоти”

Председател на ПК по КД :
/М.Славчев/