Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по Култура и религиозни въпроси за заседанието на 03. 12. 2012 г., 13. 30 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по Култура и религиозни въпроси
Дневен ред

Заседание на 03. 12. 2012 г., 13. 30 часа, Заседателна зала

1. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – к. л. № 349/23. 11. 2012 г.

2. Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – к. л. № 350/23. 11. 2012 г.

3. Определяне на размера на такса за битови отпадъци за висшите училища на територията на общината: РУ „Ангел Кънчев” – Русе и Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, филиал Русе –
к. л. № 357/23. 11. 2012 г.

4. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2012 година – к. л. № 358/23. 11. 2012 г.

5. Съгласуване на Годишен план за 2013 г. и актуализирана оценка на риска към Стратегически план 2011 – 2013 г. за дейността на отдел „Вътрешен одит” в Община Русе – к. л. № 359/23. 11. 2012 г.

6. Избор на управител на „Обреден дом” ЕООД – к. л. № 360/23. 11. 2012 г.

7. Приемане на Решение за прекратяване безвъзмездно право на ползване, учредено в полза на Народно читалище „Христо Ботев – 1908” – гр. Русе – к. л. № 366/23. 11. 2012 г.

8. Приемане на Наредба за отмяна на Наредба № 22 на Общински съвет – Русе за осъществяване на публично-частни партньорства – к. л. № 369/26. 11. 2012 г.

9. Решение за кандидатстване на Община Русе за финансиране от Национален Доверителен ЕкоФонд на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ЦДГ „Радост“ в гр. Русе“ – к. л. № 374/26. 11. 2012 г.

10. Предложение за кандидатстване с проектно предложение от Община Русе по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4. „ Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда” – к. л. № 375/26. 11. 2012 г.

11. Подкрепа за кандидатурата на Община Русе за предоставяне на социални услуги по проект BG051PO001-5.2.13 „Живот в общността“, приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” –
к. л. № 376/26. 11. 2012 г.

12. Програма за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2013 г. – к. л. № 379/26. 11. 2012 г.

13. Членство на Община Русе в „Българската фестивална асоциация” (БФА) – к. л. № 380/26. 11. 2012 г.

14. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за Символиката на Община Русе, Раздел VІ, Национална литературна награда „Елиас Канети” – к. л. № 381/26. 11. 2012 г.

15. Удостояване на Васил Първанов със званието „Почетен гражданин на град Русе” – к. л. № 382/26. 11. 2012 г.

16. Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Русе –
к. л. № 383/26. 11. 2012 г.

17. Одобряване на нова структура на дейност „Общинска администрация” и промяна на численост в местните дейности в сила от 1. 01. 2013 г. – к. л. № 384/26. 11. 2012 г.

18. Предложение за разширяване на предмета на дейност и структурата на ОП „Русе арт” и произтичащите от това изменения и допълнения на неговия Правилник за организацията, дейността и управлението му –
к. л. № 385/27. 11. 2012 г.

19. Други.

Председател:
Владислав Атанасов