Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МЛАДЕЖТА И СПОРТА за заседанието на 10.11.2010 г. от 13.30 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МЛАДЕЖТА И СПОРТА
Д Н Е В Е Н Р Е Д
заседание на 10.11.2010 г. от 13.30 ч.

1. Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет (КЛ 898);
2. Решение за кандидатстване с проект за създаване и ефективно функциониране на „Европейски информационен център – Област Русе” (КЛ 908);
3. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2010 година (КЛ 911);
4. Приемане на годишния финансов отчет и пояснителния доклад на ликвидатора за 2008 г. на „КАРЕ” ЕООД в ликвидация (КЛ 917);
5. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе (КЛ 924);
6. Изменение и допълнение на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе приета от Общински съвет Русе (КЛ926);
7. Изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе приета от Общински съвет Русе с Решение №891 по Протокол №68/28.03.2003 г. посл. изм. с Решение №914 по Протокол №45/17.06.2010 г. (КЛ 930);
8. Допълнение на Наредба №9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества (КЛ 900);
9. Промяна на план-сметката от ТБО и целево финансиране на дейности (КЛ 909);
10. „Паркстрой” ЕООД (КЛ 922);
11. КОНВЕНТ на КМЕТОВЕТЕ (КЛ923);
12. Обсъждане на Наредба за Общинските лечебни заведения (КЛ 929);
13. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Е. Игнатов)