Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МЛАДЕЖТА И СПОРТА за заседанието на 11.05.2011 г. от 13.30 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МЛАДЕЖТА И СПОРТА
Д Н Е В Е Н Р Е Д
заседание на 11.05.2011 г. от 13.30 ч.

1. К.Л. 1068 Приемане на годишните отчети и баланси на общинските еднолични търговски дружества за 2010 г., избор на експерт счетоводители и определяне на дивидент
2. К.Л. 1070 Междинна оценка на изпълнението на Плана за развитие на Община Русе 2007-2013 г. за периода 2007-2010 г. и Актуализиран документ на Плана за развитие на Община Русе за периода 2011-2013 г.
3. К.Л. 1072 Обявяване на имоти – частна общинска собственост за имоти – публична общинска собственост
4. К.Л. 1083 Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел
5. К.Л. 1092 Изменение и допълнение на Наредба № 14
6. К.Л. 1093 Обявяване на общински имот за имот – публична общинска собственост
7. К.Л. 1094 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2011 г.
8. К.Л. 1097 Приемане на безспорна историческа истина за геноцида над българите в Османската империя
9. К.Л .1098 Удостояване с награда „Почетен гражданин на град Русе” – посмъртно д-р Александър Романов Доганов
10. К.Л. 1099 Избора на контрольори в общинските търговски дружества
11. К.Л. 1100 Приемане на обръщение към правителството на Република България и НОИ
12. К.Л. 1101 Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Русе
13. К.Л. 1105 Актуализация на Програма за намаляване на емисиите на замърсители и достигане на установените норми на вредни вещества в атмосферния въздух на община Русе
14. К.Л. 1106 Приемане на Годишен план за действие – 2011 г. по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2010-2015 г.)
15. К.Л. 1107 Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот-частна общинска собственост, предмет на АОС № 6446/2011 г. на ОУСК „РУСЧУК”
16. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Е. Игнатов)