Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по младежта и спорта за заседанието на 07.09.2011, 13.30 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

Постоянна комисия по младежта и спорта

ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 07.09.2011, 13.30 ч., Заседателна зала

1. КЛ 1178 – Закриване на кметство с. Долно Абланово;
2. КЛ 1179 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрарането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе;
3. КЛ 1180 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 на Об.С. – Русе;
4. КЛ 1191 – На Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 2 на Об.С. – Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение;
5. КЛ 1195 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 17 на Об. С. – Русе;
6. КЛ 1196 – Промяна в План-сметката на Специален фонд за инвестиции и ДМА;
7. КЛ 1197 – Корекция на Бюджета на Община Русе за 2011 година и План-сметката на Специален фонд за инвестиции и ДМА към общините на Община Русе;
8. КЛ 1199 – Информация за изпълнението на Бюджета на Община Русе за първото шестмесечие на 2011 година;
9. КЛ 1200 – Приемане на Стратегия за развитие на средното образование в община Русе (2011-2015 година);
10. КЛ 1201 – Обявяване на 11-и април, международния ден на бившите политзатворници и концлагеристи за ден на почит към жертвите;
11. КЛ 1203 – Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2011/2012 година;
12. КЛ 1207 – Учредяване безвъзмездно право на управление върху общински недвижим имот намиращ се в гр.Русе, ул. „Плиска” № 3, бл.”Орфей”- партер;
13. КЛ 1208 – Обявяване на имот –ЧОС за имот – ПОС;
14. КЛ 1214 – Информация за финансово-икономическото състояние на търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик на капитала за 2010 г.;
15. КЛ 1215 – откриване на процедура за предоставяне на концесия върху Плувен комплекс и атракционни съоръжения в „Парка на младежта“ на град Русе;
16. КЛ 1225 – Приемане на Актуализация на Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Русе за периода 2011 г.-2015 г.;
17. Разни
ЕВГЕНИ ИГНАТОВ
Председател на ПКМС