Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по МЛАДЕЖТА И СПОРТА за заседанието на 17.01.2013г., 16.00 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

Постоянна комисия по МЛАДЕЖТА И СПОРТА

ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 17.01.2013г., 16.00 часа, Заседателна зала

1.К.Л. №1 – Запазване на цените по Наредба №2 на Общински съвет-Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение.
2.К.Л. №3 – Предоставяне на безвъзмездно за управление, за срок до 30.10.2014г., на част от недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр.Русе, ул.”Фердинанд”, №3а, на Министерство на образованието, младежта и науката, за нуждите на проект BG051PO001-4.3.02-001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”.
3.К.Л. №10 – Предоставяне на имот – частна общинска собственост, за управление на ОП”Спортни имоти” и допълнение на Приложение №1 от Правилника за дейността на ОП”Спортни имоти”.
4.К.Л. №16 – Определяне на размера на основните месечни трудови възнаграждения на кметовете на кметства, считано от 01.02.2013г.
5.К.Л. №17 – Провеждане на публични конкурси за отдаване под наем на обекти – публична общинска собственост, предоставени за управление на ОП”Спортни имоти”.
6.К.Л. №18 – Списък на спортните имоти и съоръжения – общинска собственост, които ще се отдават под наем по Закона за физическото възпитание и спорта през 2013г.
7.К.Л. №19 – Обявяване на общински имот в гр.Русе, по ул.”Адмирал Рождественски” №42, за публична общинска собственост.
8.К.Л. №20 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Русе и обектите по чл.56 и чл.57 от ЗУТ.
9.К.Л. №21 – Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2012г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2013г.
10.К.Л. №23 – Допълнение на Решение №415/13.12.2012г. относно: Предложение за кандидатстване с проектно предложение от Община Русе по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012.
11.К.Л. №24 – Годишен отчет за 2012г. за изпълнението на Програма за управление на Община Русе за мандат 2011-2015г.
12.К.Л. №25 – Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Русе за периода 01.2013 – 01.2014 г.
13. Отчет за дейността на ОбС – Русе за периода юни – декември 2013 г.

Председател:
/А. ДАНАИЛОВ/