Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по МЛАДЕЖТА И СПОРТА за заседанието на 17.04.2013г., 13.30 часа

Постоянна комисия по МЛАДЕЖТА И СПОРТА
ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 17.04.2013г., 13.30 часа, Заседателна зала

1. К.Л. 104 Подкрепа за кандидатурата на Община Русе за предоставяне на социални услуги по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете”: КОМПОНЕНТ 2 – Разкриване на социални услуги в общността, Приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейски социален фонд.
2. К.Л. 107 Предложение за кандидатстване с проектно предложение на Община Русе по мярка 2.5. „Риболов във вътрешни водоеми“ по Приоритетна ос №2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ към Оперативна програма Развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013
3. К.Л. 125 Отмяна на Правилник за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от общинските училища, приет с Решение №1148/24.11.2006 г. на Общински съвет Русе и приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2013 година.
4. К.Л. 134 Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Русе – 2014 г. в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2010-2015 г.)
5. К.Л. 138 Приемане на начален баланс при ликвидация на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Русе” ЕООД в ликвидация и внасяне на допълнителна парична вноска за обезпечаване на процеса на ликвидация
6. К.Л. 148 Изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
7. К.Л. 149 Изменение на Наредба № 2 за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение
8. К.Л. 150 Предоставяне на имот публична общинска собственост за управление на ОП „Спортни имоти“ и допълнение на Приложение № 1 и Приложение № 2 към Правилника за дейността на ОП „Спортни имоти“
9. К.Л. 151 Изменение Решение №437 прието с Протокол №20/24.01.2013г. на Общински съвет Русе – Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, управлявани от ОП „Спортни имоти”, предвидени за отдаване под наем през 2013г. на основание чл.75 от Правилника за прилагане Закона за физическото възпитание и спорта
10. К.Л. 153 Процедура за промяна на характера на собствеността от частна в публична общинска собственост на имот 000477 находящ се в с.Николово ЕКАТТЕ 51679 местност „Дрибака”
11. К.Л. 156 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2013 година
12. К.Л. 159 Разработване на проектно предложение от Община Русе по Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, Компонент 1 – „Грижа за младежи в риск” по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.
13. Разни

Председател:
/АНТОН ДАНАИЛОВ/