Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по МЛАДЕЖТА И СПОРТА за заседанието на 15.05.2013г., 13.30 часа

Постоянна комисия по МЛАДЕЖТА И СПОРТА
ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 15.05.2013г., 13.30 часа, Заседателна зала

1. К.Л.163 Приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник в община Русе.
2. К.Л.172 Приемане Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2012 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на експерт-счетоводители
3. К.Л.173 Започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия върху имот публична общинска собственост – плувен комплекс в „Парка на младежта”
4. К.Л.174 Промяна в проекта на Договор за дългосрочно сътрудничество и съвместна реализация на проект, който следва да бъде подписан между акционерите в „Проект Русе” АД
5. К.Л.179 Подкрепа за кандидатурата на Община Русе за предоставяне на социални услуги по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова BG051PO001-5.2.15 „Шанс за щастливо бъдеще” – Компонент 2: „Разкриване на иновативни интегрирани услуги за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години“ по Приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”.
6. К.Л.181 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2013 година
7. К.Л.186 Приемане на решение на Общински съвет Русе за изработвене на проект за Общ устройствен план на община Русе и одобряване на задание за разработване на Общ устройствен план на община Русе
8. К.Л.192 Отдаване под наем на помещения общинска собственост за клуб на Сдружение „Спортен модел-клуб ПРИСТА”
9. К.Л.193 Одобряване на Споразумение за сътрудничество между Община Русе, юридически лица извършващи търговска дейност с риболовни принадлежности и Клубовете по спортен риболов на територията на Община Русе
10. К.Л.194 Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, които ще се отдават под наем по Закона за физическото възпитание и спорта за през 2013г.
11. К.Л.195 Изменение Решение №371 прието с Протокол №17/15.11.2012г. на Общински съвет Русе – Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, управлявани от ОП „Спортни имоти”, предвидени за отдаване под наем през 2013г. на основание чл.75 от Правилника за прилагане Закона за физическото възпитание и спорта
12. Предложение за Решение за даване на съгласие Община Русе да осигури собствен финансов принос по проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул. „Александровска“’, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства“, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда“
13. Обезпечаване на кредит за оборотни средства за осигуряване изпълнението на проект „Дунавски институт” на Асоциацията на дунавските общини „Дунав”
14. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(А. ДАНАИЛОВ)