Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МЛАДЕЖТА И СПОРТА

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МЛАДЕЖТА И СПОРТА
ДНЕВЕН РЕД
заседание на 04.12.2013 г., от 13.30 часа,
Заседателна зала на 3 етаж в сградата на Община Русе

1. Контролен лист № 362/25.11.2013г. – ОТНОСНО – Съгласуване на Стратегически план за периода 2014г. – 2016г. и Годишен план за 2014г. за дейността на отдел „Вътрешен одет” в Община Русе;
2. Контролен лист № 365/25.11.2013г. – ОТНОСНО – Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет;
3. Контролен лист № 381/25.11.2013г. – ОТНОСНО – Отдаване под наем на част от имот общинска собственост за клуб на Сдружение „Движение за хармоничното развитие на човека”;
4. Контролен лист № 382/25.11.2013г. – ОТНОСНО – Отдаване под наем на помещения общинска собственост за клуб на Сдружение „Велес”;
5. Контролен лист № 383/25.11.2013г. – ОТНОСНО – Отдаване под наем на помещения общинска собственост за клуб на Сдружение „Младежки глас – клон Русе”;
6. Контролен лист № 390/25.11.2013г. – ОТНОСНО – Отдаване под наем на помещения общинска собственост за клуб на политическа партия „Съюз на свободните демократи”;
7. Контролен лист № 391/25.11.2013г. – ОТНОСНО – Доклад на работната група по Решение № 749, прието с Протокол № 29/19.09.2013г.;
8. Контролен лист № 392/25.11.2013г. – ОТНОСНО – Избор на обществен посредник на територията на Община Русе;
9. Контролен лист № 395/25.11.2013г. – ОТНОСНО – Корекция на бюджета на Община русе за 2013г.;
10. Контролен лист № 396/25.11.2013г. – ОТНОСНО – Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе;
11. Контролен лист № 397/25.11.2013г. – ОТНОСНО – Паркстрой;
12. Контролен лист № 398/25.11.2013г. – ОТНОСНО – Приемане на обръщение към Министерски съвет на Република България;
13. Контролен лист № 405/25.11.2013г. – ОТНОСНО – Одобряване на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2014 г. от приходите от таксата за битови отпадъци;
14. Контролен лист № 408/25.11.2013г. – ОТНОСНО – Изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Комунални дейности” ОПКД;
15. Контролен лист № 409/26.11.2013г. – ОТНОСНО – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/д-р Пенчо Милков/