Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА 09.06.2010 г. от 13.30 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МЛАДЕЖТА И СПОРТА
Д Н Е В Е Н Р Е Д
заседание на 09.06.2010 г. от 13.30 ч.

1. Промяна на Решение №803, прието с Протокол №39/25.02.2010 г. на ОбС-Русе (КЛ 811);
2. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от СУ „Майор Атанас Узунов” и от ОУ „Бр. Миладинови” (КЛ 801);
3. Корекция на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2010 г. от приходите от таксата за битови отпадъци във връзка с осигуряване на допълнителни средства за зимното поддържане на територията за обществено ползване в град Русе (КЛ 805);
4. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2010 година (КЛ 808);
5. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация (КЛ 809);
6. Изменение и допълнение на Наредба 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе (КЛ 812);
7. Даване на съгласие за издаване на Запис на заповед от Община Русе към Изпълнителна агенция по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство – Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” към Министерството на образованието, младежта и науката (КЛ 813);
8. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Е. Игнатов)