Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по Образование и наука за заседанито на 14.04.2010 от 15.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по Образование и наука

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 14.04.2010 от 15.00 часа

1. Удостояване с награда „Почетен гражданин на град Русе”
на г-н Михаил Петрович Торшин (КЛ 732);
2. Изменение на Наредба 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе (КЛ734);
3. Допълнение на Наредба № 18 за обществения ред при ползването на превозни средства на територията на Община Русе (КЛ 735);
4. Приемане Правилник за организацията и дейността на общинския посредник на Община Русе, област Русе (КЛ736);
5. Изменение на Наредба 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе (КЛ753);
6. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2010 година (КЛ757);
7. Изменение на Решение на Общински съвет № 802 прието с Протокол № 38 от 18.02.2010 г. (КЛ758);
8. Допълване списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи съгласно чл.30 от ПМС 324/30.12.2009 г., утвърден с Решение на Общински съвет № 802 от 18.02.2010 г. (КЛ759);
9. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет (КЛ760);
10. Корекция на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2010 г. от приходите от таксата за битови отпадъци във връзка с осигуряване на допълнителни средства за зимното поддържане на територията за обществено ползване в град Русе (КЛ 761);
11. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. д-р инж. В. Пенчев)