Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по Образование и наука за заседанието на 12.05.2010 от 15:00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по Образование и наука

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 12.05.2010 от 15:00 часа

Обсъждане на:
1. Корекции в план сметките на Общински инвестиционен фонд (КЛ764);
2. Изменение на Правилника за устройството и дейността на Обществения съвет по икономика, инвестиции и интегрирано градско развитие (КЛ765);
3. Допълване списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи(КЛ 766);
4. Утвърждаване на разходите за заплати по бюджета на делегираните от държавата дейности за. 2010 година(КЛ 767);
5. Даване на съгласие за промяна предназначението на урегулиран поземлен имот, представляващ бивше Помощно училище «Св. св. Кирил и Методий» (КЛ 771);
6. Изменение и допълнение на Наредба 14 «За реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе» (КЛ 774);
7. Приемане на Наредба № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на Общинския бюджет (КЛ 778);
8. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2010 година (КЛ 779);
9. Корекция на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2010 г. от приходите от таксата за битови отпадъци (КЛ 780);
10. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от ОУ“Васил Априлов”, СОУ “Възраждане и АГ “Гео Милев”(КЛ 784);
11. Приемане на общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2010 – 2015 г.) и план за действие за 2010 г.(КЛ 785);
12. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе(КЛ 786);
13. Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот (супермаркет), жк. „Здравец-изток” (КЛ 789);
14. Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот търговска сграда /супермаркет/, гр. Русе, ж. к. „Чародейка – Г– юг”, ул. Тодор Икономов” (КЛ 790);
15. Започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия върху имот ПОС – плувен комплекс в Парка на младежта (КЛ 791);
16. Допълване на годишния план по приватизация на общинска собственост за 2010г. (КЛ 793);
17. Приемане на годишните отчети и баланси на общинските еднолични търговски дружества за 2009 г. (КЛ 794);
18. Други.

09.04.2010
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/доц. д-р инж. В. Пенчев/