Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по Образование и наука за заседанието на 09.06.2010 от 15.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по Образование и наука

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 09.06.2010 от 15.00 часа

1. Провеждане на публично опвестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от СУ „Майор Атанас Узунов” и от ОУ „Бр. Миладинови” (КЛ 801);
2. Корекция на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2010 г. от приходите от таксата за битови отпадъци във връзка с осигуряване на допълнителни средства за зимното поддържане на територията за обществено ползване в град Русе (КЛ 805);
3. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2010 година (КЛ 808);
4. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация (КЛ 809);
5. Изменение и допълнание на Наредба 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе (КЛ 812);
6. Даване на съгласие за издаване на Запис на заповед от Община Русе към Изпълнителна агенция по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство – Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” към Министерството на образованието, младежта и науката (КЛ 813);
7. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. д-р инж. В. Пенчев)