Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по образование и наука за заседанието на 07.07.2010 от 15.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по образование и наука

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 07.07.2010 от 15.00 часа

Обсъждане на:

1. Наредба №2 на Общински съвет Съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение (КЛ 819);
2. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от училища (КЛ 822);
3. Изменение на Правилник за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от общинските училища, приет с Решение №583, Протокол №29/ 11.06.2009г. на Общински съвет Русе (КЛ 824);
4. Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2010 г. (КЛ 825);
5. Обявяване на недвижими имоти за имоти-публична общинска собственост (КЛ 828);
6. Преобразуване на Русенската художествена галерия в Общински културен институт Художествена галерия – Русе (КЛ 829);
7. Утвърждаване управители на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Русе” ЕООД, „Диагностично консултативен център II Русе” ЕООД, „Областен диспансер за психични заболявания със стационар – Русе” ЕООД и „Диагностично консултативен център I Русе” ЕООД след проведени конкурси (КЛ,КЛ 832, 833, 834 и 835);
8. Одобряване на Обща схема на зона „В1” на преместваемите обекти на територията на ул. „Александровска” от площад „Свобода” до бул. „Цар Освободител” (КЛ 836);
9. Изработване на концепция за устройство на крайбрежната зона (КЛ 837);
10. Информация за търговски дружества, в които Община Русе не е единствен собственик (КЛ 838);
11. Определяне на териториалния обхват на пристанище за обществен транспорт с регионално значение – пристанище „ПРИСТИС”, собственост на Община Русе (КЛ 844);
12. Решение за подкрепа за предвидените интервенции по проект „Възстановяване и социализация на Римска крепост „Сексагинта Приста” и запазване на предназначението на обекта/ терена/ инфраструктурата за период не по-малък от 5 години след приключване на проекта (КЛ 845);
13. Други.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. д-р инж. В. Пенчев)