Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по Образование и наука за заседанието на 10.11.2010 от 15.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по Образование и наука

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 10.11.2010 от 15.00 часа

Обсъждане на:

1. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет (КЛ 898);
2. Споразумение за сътрудничество между Общината, Министерство на културата, Програма на ООН за развитие и следните читалища / библиотеки на територията на общината: НЧ «Надежда 1908» – с. Ново село и НЧ «Т. Кърджиев 1873» – с. Червена вода (КЛ 899);
3. Допълнение на Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества (КЛ 900);
4. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от ОУ “Олимпи Панов”, СОУ “Й. Йовков”, ОУ “Братя Миладинови” и ОУ“Васил Априлов”(КЛ 906);
5. Изменение и допълнение на Решение № 982/ 16.09.2010 г. на Общински съвет Русе за утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2010/2011 година (КЛ 907);
6. Решение за кандидатстване с проект за създаване и ефективно функциониране на „Европейски информационен център – Област Русе”(КЛ 908);
7. Промяна в план-сметката от ТБО и целево финансиране на дейности (КЛ 909);
8. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2010 година (КЛ 911);
9. Допълване списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи съгласно чл.30 от ПМС 324/30.12.2009 г., утвърден с Решение на Общински съвет № 802 от 18.02.2010 г.(КЛ 912);
10. Утвърждаване на нов размер на разходите за заплати по бюджета на делегираните от държавата дейности във функция „Образование” за. 2010 година (КЛ 913);
11. Приемане на годишния финансов отчет и пояснителния доклад на ликвидатора за 2008 г. на „КАРЕ” ЕООД в ликвидация (КЛ 917);
12. „ПАРКСТРОЙ” ЕООД (КЛ 922);
13. КОНВЕНТ на Кметовете (КЛ 923);
14. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе (КЛ 924);
15. Обявяване на общински имот, за имот-публична общинска собственост (КЛ 925);
16. Изменение и допълнение на Наредба N18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе, приета от Общински съвет – Русе(КЛ 926);
17. Обсъждане на Наредба за общинските лечебни заведения (КЛ 929);
18. Изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, приета от Общински съвет Русе с Решение № 891 по Протокол № 68/28.03.2003 г. посл.изм. с Решение № 914 по Протокол № 45/17.06.2010 г. ) (КЛ 924);
19. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. д-р инж. В. Пенчев)