Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по Образование и наука за заседанието на 8.12.2010 от 15.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по Образование и наука

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 08.12.2010 от 15.00 часа, Заседателна зала

Обсъждане на:
1. Решение за промяна на Общинска транспортна схема – КЛ 931
2. Решение за утвърждаване на градска общинска транспортна схема – КЛ 932
3. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от учебно заведение – КЛ 939
4. Предоставяне за управление земите на закрито ОУ”Христо Ботев” с.Червена вода на Кметство червена вода – КЛ 940
5. Контрольори в общинските търговски дружества – КЛ 941
6. Приоритети и насоки за работа на Общински съвет – Русе през мандат 2007-2011 – КЛ 942
7. Корекция на бюджета на Община Русе за 2010 г. – КЛ 943
8. Откриване на процедура за предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на спирки по линиите на масовия градски транспорт – КЛ 945
9. Изменение на Решение 982/16.09.10 за утвърждаване на самостоятелни паралелки с пълняемост под задължителния минимум – КЛ 949
10. Корекция на план-сметката за разходите по дейностите ,които ще се финансират през 2010г от приходите от ТБО – КЛ 952
11. Решение за кандидатстване с Проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяне и развитие на гр Русе и деклариране наличността на средства за съфинансиране на проекта – КЛ 953
12. Кандидатстване с проект по Оперативна програма „Регионално развитие” и декларация ,че предназначението на сградата няма да бъде променяно за срок от 5 години от приключване на проекта – КЛ 954
13. Кандидатстване на Община Русе по проект за социално включване – КЛ 958
14. Допълнение на Наредба 16 – КЛ 960
15. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. д-р инж. В. Пенчев)