Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по Образование и наука за заседанието на 04.11.2009 от 15:00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

Постоянна комисия по Образование и наука

ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 04.11.2009 от 15:00 часа

Обсъждане на:

1. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения – к.л.590
2. Решение за утвърждаване на вътрешноградска общинска транспортна схема, приемане на маршрутни разписания и обявяване на конкурс за разпределение на вътрешноградските автобусни линии от Общинската транспортна схема. Утвърждаване на критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите – участници в конкурса. Определяне състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения – к.л.594
3. Допълване и промяна в списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл.30 от ПМС 27/09.02.2009 г., утвърден с Решение на Об.С. № 488 от 05.03.2009 г. – к.л.612
4. Допълване и промяна на списъка на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности в образованието, имащ право на транспортни разходи от средства предоставени от държавния бюджет през 2009 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 488 от 05.03.2009 г.- Приложение № 19 – к.л.611
5. Утвърждаване нов размер на разходите за заплати по бюджета на делегираните от държавата дейности във функция „Образование” за 2009 година – к.610
6. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2009 г. (к.л.613 );
7. Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет – к.л.617
8. Приемане на общинска програма „Синди” – „Здрави деца в здрави семейства” за промоция и профилактика на здравето – к.л.619
9. Изменение на Наредба за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе – к.л.620
10. Изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, приета от Общински съвет Русе – к.л.621
11. Други.