Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по Образование и наука за заседанието на 19.01.2011 г. от 15,00 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по Образование и наука

ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 19.01.2011 г. от 15,00 ч., Заседателна зала
Обсъждане на:
1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – КЛ 963
2. Участие на Община Русе в процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007 – 2013, Приоритетна ос 1 «Устойчиво и интегрирано градско развитие», операция 1.1. «Социална инфраструктура», схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001.1/1-10/2010 «Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития» – КЛ 964
3. Наредба № 2 на Общински съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – КЛ 965
4. Съгласуване на Стратегически план и Годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит” в Община Русе – КЛ 967
5. Изменение на Решение 939 на Общински съвет – Русе, прието с Протокол 47/15.07.2010 – КЛ 969
6. Решение за кандидатстване с проект «Развитие на туристическа аттракция Градски музеен комплекс» и деклариране наличността на средствата, за съфинансиране на проекта, както и непромяна на предназначението на обектите на интервенция – КЛ 970
7. Предоставяне безвъзмездно за управление на общински недвижим имот, намиращ се по бул. «Цар Освободител» № 140, град Русе – КЛ 973
8. Обявяване на имот – публична общинска собственост за имот- частна общинска собственост – КЛ 976
9. Годишен отчет за 2010 г. за изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2007-2011 г. – КЛ 977
10. Избор на Управител на „Паркстрой ” ЕООД – КЛ 979
11. Предложение на „ЕГГЕД България” ЕАД за промяна в Договор от 15.10.2008 между акционерите на „ЕГГЕД България” ЕАД – КЛ 980
12. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества – КЛ 981
13. Паркстрой” ЕООД – КЛ 984
14. Определяне размера на отчисленията по чл. 71а от Закона за управление на отпадъците – КЛ 989
15. Одобряване на план-сметката за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2011 г. от приходите от ТБО и определяне размера на таксата за 2011- КЛ 990
16. Отчет за дейността на Общински съвет Русе за периода март – декември 2010 – КЛ 991
17. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 20 за определяне размера на местните данъци и такси на територията на Общине Русе – КЛ 992
18. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. д-р инж. В. Пенчев)