Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по Образование и наука за заседанието на 09.03.2011 г. от 15,00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по Образование и наука

ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 09.03.2011 г. от 15,00 ч., Заседателна зала

Обсъждане на:

1. КЛ 1017 – Утвърждаване на списъци на общински жилища съгласно чл.42, ал.2 от ЗОС
2. КЛ 1018 – Провеждане на конкурси за управители на лечебни заведения
3. КЛ 1019 – Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот – търговска сграда /супермаркет/, гр. Русе, ж. к. „Здравец-изток”, ул. „Липник” 70а
4. КЛ 1020 – Промяна в план-сметката от ТБО
5. КЛ 1021 – Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общински план за развитие на Община Русе 2007-2013г. през 2010г
6. КЛ 1025 – Допълнение на Решение № 1092 прието с Протокол № 54/ 27.01.2011г.на Общински съвет Русе
7. КЛ 1026 – Корекция на Бюджета на Община Русе за 2011 година
8. КЛ 1027 – Утвърждаване на разходите за заплати по бюджета на делегираните от държавата дейности за. 2011 година
9. КЛ 1028 – Промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе
10. КЛ 1030 – Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2011 година
11. КЛ 1031 – Годишен отчет за изпълнение на Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Русе за 2010 г.
12. КЛ 1032 – Годишен отчет за изпълнение на Програма за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми на Община Русе за 2010 г.
13. КЛ 1033 – Избор на Управител на „Медицински център – 1 – Русе ” ЕООД
14. КЛ 1035 – Намаляване на началните конкурсни цени на недвижими имоти – частна общинска собственост при продажба чрез публично оповестен конкурс. Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост в Индустриален парк – Русе
15. КЛ 1036 – Решение за съгласие Община Русе да участва като партньор по проект «Изграждане на спортни съоръжения» в гр. Русе, кв. Дружба-3 по Наредба № Н-1 от 08.02.2007г., издадена от Министерство на финансите и МФВС за условията и реда за финансово подпомагане от МФВС на спортни дейности
16. КЛ 1039 – Даване съгласие на “ДКЦ -2- Русе” ЕООД за сключване на анекс към Договори за кредит тип овърдрафт за продължаването им с 12 месеца
17. КЛ 1040 – Откриване на процедура за приватизация на общинското участие в капитала на “Общинска банка”АД
18. Промяна в статута на Спортно училище „М-р Атанас Узунов”
19. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. д-р инж. В. Пенчев)