Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по Образование и наука за заседанието на 06.04.2011г. от 15,00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по Образование и наука

ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 06.04.2011г. от 15,00 часа, Заседателна зала

Обсъждане на:

1. КЛ 1042 – Допълнение на Наредба N18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе приета от Общински съвет Русе( Решение № 1101 по протокол № 75/10.10.2003 г.)
2. КЛ 1044 – Одобряване на тематични конкурси за предоставяне на финансови средства за НПО
3. КЛ 1045 – Корекция на Бюджета на Община Русе за 2011 година
4. КЛ 1047 – Предоставяне на безвъзмездно право на управление на общински недвижими имоти-детски градини намиращи се територията на община Русе
5. КЛ 1048 – Започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия върху имоти публична общинска собственост – покриви на сгради публична общинска собственост на територията на Община Русе за изграждане на фотоволтаични електрически централи
6. КЛ 1051 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 на Общински съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение
7. КЛ 1054 – Решение за приватизация чрез търг на 100 % от капитала на “Хляб и хлебни изделия” ЕООД, гр. Русе
8. КЛ 1056 – Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения
9. КЛ 1057 – Отдаване под наем на имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел
10. КЛ 1058 – Финансово подпомагане на ученици за участие в Мждународен кръг на конкурс “Математика и проектиране в Москва
11. КЛ 1059 – Освобождаване от ТБО за 2011 г. на средните училища, ЦУТНТ и лицата, стопанисващи студентски общежития
12. КЛ 1060 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
13. КЛ 1061 – Промяна на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
14. КЛ 1062 – Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
15. КЛ 1066 – Изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе и частично освобождаване от ТБО на категории лица
16. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/доц. д-р инж. В. Пенчев/