Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по Образование и наука за заседанието на 11.05.2011г. от 15,00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по Образование и наука

ДНЕВЕН РЕД

На заседанието, което ще се проведе на 11.05.2011г. от 15,00 часа в Заседателна зала

Обсъждане на:

1. КЛ 1068 – Приемане на годишните отчети и баланси на общинските еднолични търговски дружества за 2010 г., избор на експерт счетоводители и определяне на дивидент
2. КЛ 1070 – Междинна оценка за изпълнението на Плана за развитие на Община Русе 2007 – 2013 за периода 2007 – 2010 и Актуализиран документ на Плана за развитие на Община Русе за периода 2011 – 2013
3. КЛ 1072 – Обявяване на имоти-частна общинска собственост за имоти-публична общинска собственост
4. КЛ 1077 – Допълнение към решение № 369 на ОбС-Русе, прието с протокол № 19/29.10.2004 г. относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на общински недвижими имоти намиращи се територията на община Русе
5. КЛ 1086 – Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения
6. КЛ 1090 – Допълване на списъка на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности в образованието, имащ право на транспортни разходи от средства предоставени от държавния бюджет през 2011 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 1110 от 10 02.2011 г.- Приложение № 18
7. КЛ 1092 – Изменение и допълнение на Наредба № 14 „За реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе” приета от Общински съвет Русе( Решение № 132 по протокол № 23/29.09.2000 г. посл. изм. решение № 896 по протокол № 44/20.05.2010 г. )
8. КЛ 1094 – Корекция на Бюджета на Община Русе за 2011 година
9. Решение за приватизация чрез търг на 100 % от капитала на “Хляб и хлебни изделия” ЕООД, гр. Русе
10. КЛ 1095 – Финансово подпомагане на участието на отбор по математика в международното състезание Po Leung Kuk 14th Primary Mathematics World Contest 2011
11. КЛ 1097 – Приемане за безспорна историческата истина за геноцида над българите в Османската империя /1396 – 1913/ и обявяване на 17 май (денят на клането в Батак) за ден на поклонение на жертвите на геноцида над българите в Османската империя
12. КЛ 1098 – Удостояване с награда “Почетен гражданин на град Русе” – посмъртно д-р Александър Романов Доганов
13. КЛ 1099 – Относно избора на контрольори в общинските търговски дружества
14. КЛ 1100 – Приемане на обръщение към правителството на Република България и НОИ
15. КЛ 1001 – Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
16. КЛ 1105 – Приемане на Годишен план за действие 2011 по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2010 – 2015)
17. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/доц. д-р инж. В. Пенчев/