Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по Образование и наука за заседанието на 08.06.2011, 15.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по Образование и наука

ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 08.06.2011, 15.00 ч., Заседателна зала

Обсъждане на:

1. КЛ 1128 – Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
2. КЛ 1133 – Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2011 г.
3. КЛ 1140 – Решение за кандидатстване с проект „ Изграждане на 3 бр. Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в гр. Русе” по ОП „Регионално развитие 2007-2013г.”
4. КЛ 1143 – Корекция на Бюджета на Община Русе за 2011 година и План-сметката на Специален фонд за инвестиции и ДМА към общините (чл.10 ал..1 т.3 от ЗПСПК) на Община Русе за 2011 г.
5. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. д-р инж. В. Пенчев)