Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по Образование и наука за заседанието на 06.07.2011, 15.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по Образование и наука

ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 06.07.2011, 15.00 ч., Заседателна зала

Обсъждане на:

1. КЛ 1145 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 2 на Об.С. – Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение;
2. КЛ 1147 – Утвърждаване на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Община Русе;
3. КЛ 1148 – Корекция на Бюджета на Община Русе за 2011 година;
4. КЛ 1149 – Предоставяне на безвъзмездно право на управление на общински недвижими имоти-детски градини намиращи се територията на община Русе;
5. КЛ 1150 – Обявяване на общински имот за имот – публична общинска собственост;
6. КЛ 1152 – Сключване на рамково споразумение за сътрудничество с СНЦ „Индустриален клъстер ЕЛЕКТРОМОБИЛИ” /ИКЕМ/;
7. КЛ 1153 – Издигане кандидатурата на Русе за Европейска столица на културата и участие в процедурите по кандидатстване за европейската титла;
8. КЛ 1154 – Решение за одобрение на споразумение за сътрудничество по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Русе”;
9. КЛ 1156 – Решение за съфинансиране на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ЦДГ „Незабравка -2” гр. Русе;
10. КЛ 1160 – Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения;
11. КЛ 1171 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе;
12. КЛ 1172 – Одобряване на Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ съгласно Наредба № 7 на Общински съвет Русе за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Русе;
13. КЛ 1173 – Приемане на Обща схема на зона по чл.7, ал. 2, т. 1 от Наредба 7 на Общински съвет – Русе за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – зона «Б» (пл. «Свобода») и специфичните правила за приложението им;
14. КЛ 1174 – Правилник за начина и условията за отпускане на целево подпомагане за ученици в ДДЛРГ „РАЙНА ГАТЕВА” и „Св. ДИМИТЪР БАСАРБОВСКИ”;
15. КЛ 1175 – Утвърждаване на списък на средищните училища на територията на Община Русе за учебната 2011/2012 година;
16. КЛ 1176 – Решение за Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе;
17. КЛ 1177 – Отчет за дейността на Общински съвет – Русе за периода януари – юни 2011;
18. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. д-р инж. В. Пенчев)