Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА за заседанието на 17.04.2013г., 15.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

Постоянна комисия по ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 17.04.2013г., 15.00 часа, Заседателна зала

1. к.л. 104 Подкрепа за кандидатурата на Община Русе за предоставяне на социални услуги по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете”: КОМПОНЕНТ 2 – Разкриване на социални услуги в общността, Приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейски социален фонд.
2. к.л. 107 Предложение за кандидатстване с проектно предложение на Община Русе по мярка 2.5. „Риболов във вътрешни водоеми“ по Приоритетна ос №2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ към Оперативна програма Развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013
3. к.л. 121 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения
4. к.л. 125 Отмяна на Правилник за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от общинските училища, приет с Решение №1148/24.11.2006 г. на Общински съвет Русе и приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2013 година.
5. к.л. 134 Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Русе – 2014 г. в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2010-2015 г.)
6. к.л. 148 Изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
7. к.л. 149 Изменение на Наредба № 2 за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение
8. к.л. 155 Решение за кандидатстване на Община Русе за финансиране на проект от Национален Доверителен ЕкоФонд
9. к.л. 156 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2013 година
10. к.л. 159 Разработване на проектно предложение от Община Русе по Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, Компонент 1 – „Грижа за младежи в риск” по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.
11. к.л. 162 Разкриването на нова социална услуга: Кризисен център за лица (възрастни/родители и деца), пострадали от домашно насилие и трафик на хора, като държавно делегирана дейност, с капацитет 10 места, считано от 01.07.2013 г.
12. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/проф. Хр. Белоев/