Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА за заседанието на 12.06.2013 г., 15.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 12.06.2013 г., 15.00 часа, Заседателна зала

1. К.Л.197 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
2. К.Л.205 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 на Общински съвет – Русе за рекламната дейност на територията на Община Русе
3. К.Л.206 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе
4. К.Л.207 Откриване на нови групи в целодневни детски градини на община Русе
5. К.Л.208 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 27 ал.1 от ПМС №1/09.01.2013г. от Бюджет 2013 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 450/18.02.2013г..- Приложение № 17.
6. К.Л.209 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2013 година
7. К.Л.210 Одобряване на План за действие към Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Русе
8. К.Л.211 Избор на вариант за приватизация на ДКЦ 2 ЕООД
9. К.Л.212 Провеждане на конкурс за управител на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Русе” ЕООД
10. К.Л.213 Подновяване на договорите за управление на общинските търговски дружества-лечебни завдения „Диагностично-консултативен център–1–Русе” ЕООД, „Диагностично-консултативен център–2–Русе” ЕООД, “Комплексен онкологичен център–Русе” ЕООД и „Център за психични заболявания–Русе” ЕООД
11. К.Л.215 Одобряване на актуализирана Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ за 2013 г. на територията на гр. Русе, съгласно Наредба № 7 на Общински съвет Русе за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Русе
12. К.Л.216 Удостояване на доц. Д-р инж. Владимир Михайлов Витков със званието „Почетен гражданин на град Русе”
13. К.Л.217 Отдаване под наем на имот частна общинска собственост за клуб на ПП „ВМРО Българско национално движение”
14. К.Л.221 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособени части от учебно заведение
15. К.Л.222 Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот общинска собственост
16. К.Л.223 Приемане на Правилник за устройството и дейността на обществения съвет към Общински съвет Русе
17. К.Л.224 Одобряване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Русе, в изпълнение на поддейност 5.13 от проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Русе”,договор BG161PO001/1.4-07/2010/001, финансиран по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013г.
18. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(проф. Хр. Белоев)