Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по териториално и селищно устройство за заседанието на 08.06.2010 от 16.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по териториално и селищно устройство

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 08.06.2010 от 16.00 часа

1. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост – КЛ 802
2. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени, публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – КЛ 804
3. Корекция на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2010 г. от приходите от таксата за битови отпадъци – КЛ 805
4. Корекция на бюджета на Община Русе за 2010 г.- КЛ 808
5. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация – КЛ 809
6. Одобряване на актуализирана обща схема на преместваемите обекти на територията на град Русе за 2010 г.- КЛ 810
7. Изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – КЛ 812
8. Даване на съгласие за издаване на Запис на заповед от Община Русе към Изпълнителната агенция по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство – Главна дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми” към МОМН – КЛ 813

Председател:
(Мария Костадинова)