Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по териториално и селищно устройство за заседанието на 06.07.2010 от 16.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по териториално и селищно устройство

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 06.07.2010 от 16.00 часа

1. Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на части от терени, публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ КЛ 818
2. Наредба № 2 КЛ 819
3. Обявяване на конкурс за отдаване под наем на имот общинска собственост КЛ 820
4. Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на части от терени, публична общинска собственост, за разполагане на рекламно-информационни елементи КЛ 821
5. Процедура за публичен търг за продажба на недвижим имот ЧОС, с. Басарбово КЛ 823
6. Одобряване на пазарна оценка на земя ЧОС КЛ 826
7. Допълнение към Решение № 961/30.05.2003 г. КЛ 827
8. Обявяване на имоти ПОС КЛ 828
9. Продажба на земя ЧОС КЛ 830
10. Утвърждаване на управител на МДОЗС КЛ 832
11. Утвърждаване на управител на ДКЦ 2 КЛ 833
12. Утвърждаване на управител на ОДПЗС КЛ 834
13. Утвърждаване на управител на ДКЦ 1 КЛ 835
14. Одобряване на Обща схема на зона В1 на преместваемите обекти КЛ 836
15. Развитие на Крайбрежната зона КЛ 837
16. Информация за търговски дружества, в които Община Русе не е единствен собственик КЛ 838
17. Учредяване на право на строеж в Русе за обществено-обслужваща сграда КЛ 840
18. Учредяване на право на строеж в Русе за трафопост КЛ 842
19. ПУП и ПР с предварителен договор по чл. 15 ал. 3 от ЗУТ КЛ 843
20. Определяне на териториалния обхват на пристанище „Пристис” КЛ 844
21. Интервенции по проект Римска крепост „Сексагинта Приста” КЛ 845

Председател:
(арх. Мария Костадинова)