Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по териториално и селищно устройство за заседанието на 13.04.2010 от 16.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по териториално и селищно устройство

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 13.04.2010 от 16.00 часа

1. Удостояване с награда „Почетен гражданин на град Русе”
на г-н Михаил Петрович Торшин (КЛ 732);
2. Промени в правилника за организация и управление на ОП „Комунални дейности (КЛ 733)
3. Изменение на Наредба 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе (КЛ734);
4. Допълнение на Наредба № 18 за обществения ред при ползването на превозни средства на територията на Община Русе (КЛ 735);
5. Приемане Правилник за организацията и дейността на общинския посредник на Община Русе, област Русе (КЛ736);
6. Продажба на недвижим имот в Източна промишлена зона (КЛ 737)
7. Сключване на предварителен договор за продажба на земеделска земя (КЛ 738)
8. Придобиване на общински имот, Русе ул. „Църковна независимост” № 18 (КЛ 740)
9. ПУП – предварителен договор, Източна промишлена зона (КЛ 742)
10. ПУП – предварителен договор, Източна промишлена зона (КЛ 743)
11. ПУП – предварителен договор, Западна промишлена зона (КЛ 744)
12. Продажба на общински имот, местност „Папаз дере” (КЛ 748)
13. ПУП – предварителен договор, Източна промишлена зона (КЛ 749)
14. Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на части от терени, публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ (КЛ 750)
15. Обявяване на конкурс за отдаване под наем на имот общинска собственост (КЛ 751)
16. Отдаване под наем на имот общинска собственост за клуб на ЮЛНЦ (КЛ 752)
17. Изменение на Наредба 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе (КЛ753);
18. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2010 година (КЛ757);
19. Изменение на Решение на Общински съвет № 802 прието с Протокол № 38 от 18.02.2010 г. (КЛ758);
20. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет (КЛ760);
21. Корекция на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2010 г. от приходите от таксата за битови отпадъци във връзка с осигуряване на допълнителни средства за зимното поддържане на територията за обществено ползване в град Русе (КЛ 761);

Председател:
(Мария Костадинова)