Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по ТСУ за заседанието на 10.01.2012 г. от 16.00 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по ТСУ

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 10.01.2012 г. от 16.00 часа, Заседателна зала

1. Контролен лист № 28/28.12.2011г. – ОТНОСНО: Определяне на класирания на второ място участник за концесионер по открита процедура за предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на спирки по линиите на масовия градски транспорт /МГТ/, на територията на гр. Русе, с предоставяне на право на извършване на рекламна и търговска дейност върху тези обекти
Вносител: КМЕТ

2. Контролен лист № 29/28.12.2011г. – ОТНОСНО: Приемане на правила за управление и разпореждане с паричните средства в специалния фонд по чл. 10, ал. 1, т. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
Вносител: КМЕТ

3. Контролен лист № 31/30.12.2011г. – ОТНОСНО: Одобряване на общата численост и структура на общинската администрация и кметствата в Община Русе, считано от 01.02.12 г.
Вносител: КМЕТ

4. Контролен лист № 33/30.12.2011г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
Вносител: КМЕТ

5. Контролен лист № 36/30.12.2011г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на общински преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
Вносител: КМЕТ

6. Контролен лист № 38/30.12.2011г. – ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 на Общински съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение
Вносител: КМЕТ

7. Контролен лист № 39/30.12.2011г. – ОТНОСНО: Предварително съгласие за промяна предназначението на пасища, мери
Вносител: КМЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Тихомир Георгиев)