Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по ТСУ за заседанието на 21.02.2012 г. от 16.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по ТСУ

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 21.02.2012 г. от 16.00 часа
Заседателна зала на 3 етаж в сградата на Община Русе

1. Контролен лист № 48 /10.01.2012 г. – ОТНОСНО: Продажба на земя-частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда върху нея, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.
Вносител: КМЕТ

2. Контролен лист № 49 /10.02.2012 г. – ОТНОСНО: Откриване на процедура за продажба на общински недвижими имоти, частна общинска собственост, град Мартен, Община Русе
Вносител: КМЕТ

3. Контролен лист № 51 /10.02.2012 г. – ОТНОСНО: Корекция на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2012 г. от приходите от таксата за битови отпадъци
Вносител: КМЕТ

4. Контролен лист № 52 /10.02.2012 г. – ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
Вносител: КМЕТ

5. Контролен лист № 53 /10.02.2012 г. – ОТНОСНО: Продажба на земя-частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда върху нея, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.
Вносител: КМЕТ

6. Контролен лист № 54 /10.02.2012 г. – ОТНОСНО: Продажба на земя-частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда върху нея, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.
Вносител: КМЕТ

7. Контролен лист № 55 /13.02.2012 г. – ОТНОСНО: Учредяване допълнително право на строеж, във връзка с преработка на инвестиционен проект.
Вносител: КМЕТ

8. Контролен лист № 56 /13.02.2012 г. – ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за пристрояване на тераса.
Вносител: КМЕТ

9. Контролен лист № 58 /13.02.2012 г. – ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на общински недвижим имот, на детска градина намираща се територията на община Русе.
Вносител: КМЕТ

10. Контролен лист № 59 /13.02.2012 г. – ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост.
Вносител: КМЕТ
11. Контролен лист № 62 /13.02.2012 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ
Вносител: КМЕТ

12. Контролен лист № 63 /13.02.2012 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ
Вносител: КМЕТ

13. Контролен лист № 64 /13.02.2012 г. – ОТНОСНО: Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот – търговска сграда (супермаркет), гр. Русе, ж.к.Чародейка – Г – юг, ул.”Тодор Икономов”, АОС № 5520/31.07.2008г.
Вносител: КМЕТ

14. Контролен лист № 65 /13.02.2012 г. – ОТНОСНО: Проектиране и реконструкция на северната част, група 12 на Централен общински пазар, гр. Русе
Вносител: КМЕТ

15. Контролен лист № 66 /13.02.2012 г. – ОТНОСНО: Решение за придобиване на дълготраен материален актив от „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД
Вносител: КМЕТ

16. Контролен лист № 70 /13.02.2012 г. – ОТНОСНО: Приемане на Стратегически план „Русе 2019” във връзка с кандидатурата на Русе за Европейска столица на културата през 2019 г.
Вносител: КМЕТ

16. Контролен лист № 71 /13.02.2012 г. – ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
Вносител: КМЕТ

17. Контролен лист № 73 /13.02.2012 г. – ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на два броя гаражи в ЖК “Дружба – І”, югоизточно от жил.бл.21 по плана на гр.Русе.
Вносител: КМЕТ

18. Контролен лист № 79 /13.02.2012 г. – ОТНОСНО: Одобряване на Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Русе
Вносител: КМЕТ

19. Контролен лист № 82 /13.02.2012 г. – ОТНОСНО: Даване на съгласие за предоставяне за управление и експлоатация на Пречиствателна станция за отпадъчни води – Русе, Канални помпени станции 1 и 2 и прилежащите им съоръжения на ВиК – Русе
Вносител: КМЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Тихомир Георгиев /