Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по ТСУ за заседанието на 13.03.2012 г. от 16.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по ТСУ

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 13.03.2012 г. от 16.00 часа
Заседателна зала на 3 етаж в сградата на Община Русе

1. Контролен лист № 89 /05.03.2012 г. – ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в с. Николово.
Вносител: КМЕТ

2. Контролен лист № 91 /05.03.2012 г. – ОТНОСНО: Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явн наддаване, за продажба на общински недвижим имот, с административен адрес ул. „Белмекен” №34, ЖК „Родина”, град Русе.
Вносител: КМЕТ

3. Контролен лист № 93 /05.03.2012 г. – ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за пристрояване върху общински недвижим имот в град Мартен
Вносител: КМЕТ

4. Контролен лист № 94 /05.03.2012 г. – ОТНОСНО: Придобиване в собственост от Община Русе на недвижим имот, собственост на физическо лице с идентификатор 63427.15.431 по кадастралната карта на град Русе, в местността „Кръста”, землище на град Русе.
Вносител: КМЕТ

5. Контролен лист № 96 /05.03.2012 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от теренпублична общинска собственост за разполагане на рекламно информационен елемент с площ над 3,00кв.м. по чл.57 от ЗУТ.
Вносител: КМЕТ

6. Контролен лист № 99 /05.03.2012 г. – ОТНОСНО: Приемане изменение на обща схема на зона по чл.7, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет Русе за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от ЗУТ – зона „Б“ / пл. „Свобода“ / и специфични правила за приложението й.
Вносител: КМЕТ

7. Контролен лист № 100 /05.03.2012 г. – ОТНОСНО: Корекция на Бюджета на Община Русе за 2012 година.
Вносител: КМЕТ

8. Контролен лист № 101 /05.03.2012 г. – ОТНОСНО: Съгласуване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Газопровод Русе – Гюргево“ / междусистемна връзка България – Румъния /, която ще бъде изградена на територията на Република България.
Вносител: КМЕТ

9. Контролен лист № 102 /05.03.2012 г. – ОТНОСНО: Годишен доклад за наблюдението и реализацията на Програмата за 2011 година към „ Актуализиран документ за изпълнение на Плана за развитие на Община Русе 2011-2013г ”.
Вносител: КМЕТ

10. Контролен лист № 103 /05.03.2012 г. – ОТНОСНО: Приемане на нов Правилник и актуализиране на състава на Обществения съвет по устойчиво развитие и евроинтеграция.
Вносител: КМЕТ

11. Контролен лист № 106 /05.03.2012 г. – ОТНОСНО: Приемане на нов правилник за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие ‚Комунални дейности“.
Вносител: КМЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Тихомир Георгиев /