Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по ТСУ за заседанието на 10.04.2012 г. от 16.00 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по ТСУ

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 10.04.2012 г. от 16.00 часа
Заседателна зала на 3 етаж в сградата на Община Русе

1. Контролен лист № 108 /02.04.2012 г. – ОТНОСНО: Премахване на общински сгради, с административен адрес град Русе, ул. „Патриарх Евтимий” №3 (11-А)
Вносител: КМЕТ

2. Контролен лист № 109 /02.04.2012 г. – ОТНОСНО: Откриване процедура за продажба на идеални части от недвижим имот в кв.46 по плана на село Семерджиево, Община Русе
Вносител: КМЕТ

3. Контролен лист № 110 /02.04.2012 г. – ОТНОСНО: продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35 ал. 3 от Закона за общинската собственост в град Мартен
Вносител: КМЕТ

4. Контролен лист № 111 /02.04.2012 г. – ОТНОСНО: продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35 ал. 3 от Закона за общинската собственост в град Мартен
Вносител: КМЕТ

5. Контролен лист № 112 /02.04.2012 г. – ОТНОСНО: продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35 ал.3 от Закона за общинската собственост в град Мартен
Вносител: КМЕТ

6. Контролен лист № 114 /02.04.2012 г. – ОТНОСНО: Откриване на процедура за продажба на общински недвижими имоти, частна общинска собственост, град Мартен, Община Русе
Вносител: КМЕТ

7. Контролен лист № 115 /02.04.2012 г. – ОТНОСНО: Утвърждаване на разходите за заплати по бюджета на делегираните от държавата дейности за 2012 година.
Вносител: КМЕТ

8. Контролен лист № 116 /02.04.2012 г. – ОТНОСНО: Корекция на Бюджета на Община Русе за 2012 година
Вносител: КМЕТ

9. Контролен лист № 118 /02.04.2012 г. – ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в Индустриален парк – Русе
Вносител: КМЕТ

10. Контролен лист № 126 /02.04.2012 г. – ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост
Вносител: ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

11. Контролен лист № 130 /02.04.2012 г. – ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в град Русе, ЖК „Средна кула“
Вносител: КМЕТ

12. Контролен лист № 135 /02.04.2012 г. – ОТНОСНО: Приемане на решение за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет Русе ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ
Вносител: КМЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Тихомир Георгиев /