Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по ТСУ за заседанието на 08.05.2012 г. от 16.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по ТСУ

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 08.05.2012 г. от 16.00 часа
Заседателна зала на 3 етаж в сградата на Община Русе

1. Контролен лист № 143 /25.04.2012 г. – ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, приета от Общински съвет Русе
Вносител: КМЕТ

2. Контролен лист № 144 /25.04.2012 г. – ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе, приета от Общински съвет Русе
Вносител: КМЕТ

3. Контролен лист № 147 /26.04.2012 г. – ОТНОСНО: Корекция на Бюджета на Община Русе за 2012 година
Вносител: КМЕТ

4. Контролен лист № 148 /26.04.2012 г. – ОТНОСНО: Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 29 ал.2 от ПМС № 367/29.12.2011 г. от бюджет 2012 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 69 от 16.02.2012 г. – Приложение 17
Вносител: КМЕТ

5. Контролен лист № 150 /27.04.2012 г. – ОТНОСНО: Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в Община Русе – 2013 г. в изпълнение на ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ (2010-2015 Г.)
Вносител: КМЕТ

6. Контролен лист № 151 /26.04.2012 г. – ОТНОСНО: Решение за кандидатстване на Община Русе за финансиране на проект от Национален Доверителен ЕкоФонд.
Вносител: КМЕТ

7. Контролен лист № 154 /27.04.2012 г. – ОТНОСНО: Приемане Годишните финансови отчети за 2011 г. на общинските търговски дружества, определяне на дивидент и избор на експерт-счетоводители
Вносител: КМЕТ

8. Контролен лист № 157 /27.04.2012 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публично обявен конкурс за отдаване под наем на части от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
Вносител: КМЕТ

9. Контролен лист № 158 /27.04.2012 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ
Вносител: КМЕТ

10. Контролен лист № 159 /27.04.2012 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ
Вносител: КМЕТ

11. Контролен лист № 160 /27.04.2012 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ
Вносител: КМЕТ

12. Контролен лист № 161 /27.04.2012 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ
Вносител: КМЕТ

13. Контролен лист № 164 /27.04.2012 г. – ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – ЧОС
Вносител: КМЕТ

14. Контролен лист № 166 /27.04.2012 г. – ОТНОСНО: Определяне размера на основните месечни трудови възнаграждения на кметовете на кметства, считано от 01.05.2012 г.
Вносител: КМЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Тихомир Георгиев /