Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по ТСУ за заседанието на 08.05.2012 г. от 16.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по ТСУ

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 08.05.2012 г. от 16.00 часа
Заседателна зала на 3 етаж в сградата на Община Русе

1. Контролен лист № 143 /25.04.2012 г. – ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, приета от Общински съвет Русе
Вносител: КМЕТ

2. Контролен лист № 144 /25.04.2012 г. – ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе, приета от Общински съвет Русе
Вносител: КМЕТ

3. Контролен лист № 147 /26.04.2012 г. – ОТНОСНО: Корекция на Бюджета на Община Русе за 2012 година
Вносител: КМЕТ

4. Контролен лист № 148 /26.04.2012 г. – ОТНОСНО: Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 29 ал.2 от ПМС № 367/29.12.2011 г. от бюджет 2012 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 69 от 16.02.2012 г. – Приложение 17
Вносител: КМЕТ

5. Контролен лист № 150 /27.04.2012 г. – ОТНОСНО: Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в Община Русе – 2013 г. в изпълнение на ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ (2010-2015 Г.)
Вносител: КМЕТ

6. Контролен лист № 151 /26.04.2012 г. – ОТНОСНО: Решение за кандидатстване на Община Русе за финансиране на проект от Национален Доверителен ЕкоФонд.
Вносител: КМЕТ

7. Контролен лист № 154 /27.04.2012 г. – ОТНОСНО: Приемане Годишните финансови отчети за 2011 г. на общинските търговски дружества, определяне на дивидент и избор на експерт-счетоводители
Вносител: КМЕТ

8. Контролен лист № 157 /27.04.2012 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публично обявен конкурс за отдаване под наем на части от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
Вносител: КМЕТ

9. Контролен лист № 158 /27.04.2012 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ
Вносител: КМЕТ

10. Контролен лист № 159 /27.04.2012 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ
Вносител: КМЕТ

11. Контролен лист № 160 /27.04.2012 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ
Вносител: КМЕТ

12. Контролен лист № 161 /27.04.2012 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ
Вносител: КМЕТ

13. Контролен лист № 164 /27.04.2012 г. – ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – ЧОС
Вносител: КМЕТ

14. Контролен лист № 166 /27.04.2012 г. – ОТНОСНО: Определяне размера на основните месечни трудови възнаграждения на кметовете на кметства, считано от 01.05.2012 г.
Вносител: КМЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Тихомир Георгиев /