Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по ТСУ за заседанието на 12.06.2012 г. от 16.00 часа

Проект!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по ТСУ

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 12.06.2012 г. от 16.00 часа
Заседателна зала на 3 етаж в сградата на Община Русе

1. Контролен лист № 168 /23.05.2012 г. – ОТНОСНО: Приемане на наредба за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет Русе ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
Вносител: Общински съветници

2. Контролен лист № 169 /23.05.2012 г. – ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план / ПУП / – Изменение на план за регулация / ИПР / за УПИ: І-285, ІІ-286, ІІІ-287, ХХІІІ-307, ХХІV-306, ХХV-305 и ХХVІ-304 в кв. 39, изменение на план за регулация / ИПР / за УПИ: VІІ-308 и VІІІ-309 в кв. 40 и изменение на план за улична регулация / ИПУР /, като улицата от ОТ 125 до ОТ 129 отпада и се предвижда продължение на ул. „Иван Вазов” от ОТ 129 до ОТ 386 по плана на с. Басарбово.
Вносител: КМЕТ

3. Контролен лист № 170 /23.05.2012 г. – ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план / ПУП / – изменение на план за улична регулация / ИПУР / от ОТ 8536 до ОТ 8537, план за регулация / ПР / на кв. 718 за УПИ ХІІІ-369 и изменение на план за регулация / ИПР / на УПИ ХVІІІ-342 и ХІХ-343 в кв. 717 – ж.к. „Родина 1” – гр. Русе.
Вносител: КМЕТ

4. Контролен лист № 171 /23.05.2012 г. – ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план / ПУП / – изменение на план за улична регулация / ИПУР / и план за улична регулация / ПУР / на улица, свързваща бул. „Липник” с улица „Чипровци” в ж. к. „Родина”- гр. Русе.
Вносител: КМЕТ

5. Контролен лист № 172 /23.05.2012 г. – ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план за техническа инфраструктура – ел. кабел ниско напрежение
Вносител: КМЕТ

6. Контролен лист № 173 /31.05.2012 г. – ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
Вносител: КМЕТ

7. Контролен лист № 175 /04.06.2012 г. – ОТНОСНО: Обявяване на имот-публична общинска собственост в имот-частна общинска собственост и учредяване безвъзмездно право на ползване върху имота на Сдружение с обществено полезна дейност с наименование „Спортен клуб ДЖАМБО-2006”.
Вносител: КМЕТ

8. Контролен лист № 177 /01.06.2012 г. – ОТНОСНО: Корекция на Бюджета на Община Русе за 2012 година
Вносител: КМЕТ

9. Контролен лист № 185 /01.06.2012 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на рекламно информационни елементи с площ над 3,00кв.м. по чл.57 от ЗУТ
Вносител: КМЕТ

10. Контролен лист № 186 /01.06.2012 г. – ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОбС и взаимодействията му с общинската администрация
Вносител: ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

11. Контролен лист № 193 /04.06.2012 г. – ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план / ПУП / – план за улична регулация / ПУР / от О.Т. 10075 до О.Т.10414 и изменение на план за регулация / ИПР / на УПИ VІ-85 и УПИ ХІХ-661 в Източна промишлена зона по плана на гр. Русе.
Вносител: КМЕТ

12. Контролен лист № 194 /04.06.2012 г. – ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за общинската собственост
Вносител: ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

13. Контролен лист № 195 /04.06.2012 г. – ОТНОСНО: Промяна на Наредба № 18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе
Вносител: КМЕТ

14. Контролен лист № 196 /04.06.2012 г. – ОТНОСНО: Удостояване със званието “Почетен гражданин на град Русе” – Георги Александров Божков
Вносител: ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

15. Контролен лист № 198 /04.06.2012 г. – ОТНОСНО: Създаване на ново общинско предприятие с наименование „Русе арт” и приемане на правилник за организацията, дейността и неговото управление.
Вносител: КМЕТ

16. Контролен лист № 199 /04.06.2012 г. – ОТНОСНО: Придобиване в собственост на Община Русе на имоти, държавна собственост.
Вносител: КМЕТ

17. Контролен лист № 200 /04.06.2012 г. – ОТНОСНО: Приемане на ДЕКЛАРАЦИЯ
Вносител: Юлиян Гарелов

18. Контролен лист № 201 /04.06.2012 г. – ОТНОСНО: Отчет на дейността на ОбС – Русе за периода ноември 2011 г. – май 2012 г.
Вносител: Председател на ОбС

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Тихомир Георгиев /