Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по ТСУ за заседанието на 03.07.2012 г. от 16.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по ТСУ

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 03.07.2012 г. от 16.00 часа
Заседателна зала на 3 етаж в сградата на Община Русе

1. Контролен лист № 168 /23.05.2012 г. – ОТНОСНО: Приемане на наредба за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет Русе ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
Вносител: Общински съветници

2. Контролен лист № 214 /25.06.2012 г. – ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Вносител: Председател ОбС

3. Контролен лист № 215 /25.06.2012 г. – ОТНОСНО: Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе
Вносител: Общински съветници

4. Контролен лист № 216 /25.06.2012 г. – ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе
Вносител: Общински съветник

5. Контролен лист № 217 /25.06.2012 г. – ОТНОСНО: Одобряване на актуализирана Обща схема за разполагане на Рекламно-информационни елементи /РИЕ/ по чл. 57 от ЗУТ за 2012 г. на територията на гр. Русе, съгласно Наредба № 12 на Общински съвет Русе за рекламната дейност на територията на Община Русе
Вносител: КМЕТ

6. Контролен лист № 218 /26.06.2012 г. – ОТНОСНО: Одобряване на актуализирана Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ за 2012 г. на територията на гр. Русе, съгласно Наредба № 7 на Общински съвет Русе за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Русе
Вносител: КМЕТ

7. Контролен лист № 219 /25.06.2012 г. – ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 на Общински съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение
Вносител: КМЕТ

8. Контролен лист № 223 /25.06.2012 г. – ОТНОСНО: Корекция на Бюджета на Община Русе за 2012 година
Вносител: КМЕТ

9. Контролен лист № 226 /25.06.2012 г. – ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на гараж в ПИ с идентификатор 63427.4.2397 по ул. Ракитово №6, ЖК “Дружба – ІІ”, гр. Русе.
Вносител: КМЕТ

10. Контролен лист № 227 /25.06.2012 г. – ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на девет броя гаражи в УПИ VІ – 1618 в кв. 851, ЖК “Дружба – І” по плана на гр.Русе.
Вносител: КМЕТ

11. Контролен лист № 228 /25.06.2012 г. – ОТНОСНО: Допълнителни споразумения за изменение на концесионни договори за спирките от Зона 1 и Зона 2
Вносител: КМЕТ
12. Контролен лист № 231 /25.06.2012 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на рекламно информационни елементи с площ над 3,00кв.м. по чл.57 от ЗУТ
Вносител: КМЕТ

13. Контролен лист № 232 /25.06.2012 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ
Вносител: КМЕТ

14. Контролен лист № 233 /25.06.2012 г. – ОТНОСНО: Приемане на решение за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе
Вносител: КМЕТ

15. Контролен лист № 236 /25.06.2012 г. – ОТНОСНО: Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
Вносител: КМЕТ

16. Контролен лист № 237 /25.06.2012 г. – ОТНОСНО: Проект за ”Изграждане на канализация и пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ в гр.Мартен”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”/ОПОС/, Приоритетна ос 1:”Подобряване и развитие на инфраструктура за питейни и отпадъчни води”, Процедура: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000е.ж.”.
Вносител: КМЕТ

17. Контролен лист № 240 /25.06.2012 г. – ОТНОСНО: Продажба на земя (общинска собственост) от улична регулация в кв. 153, кв. Средна кула на град Русе
Вносител: КМЕТ

18. Контролен лист № 251 /25.06.2012 г. – ОТНОСНО: Продажба на земя (общинска собственост) от улична регулация в кв. 81, с. Николово, Община Русе
Вносител: КМЕТ

19. Контролен лист № 252 /25.06.2012 г. – ОТНОСНО: Промяна в наименованието на местността “Сеймен бюлюк” на територията на Община Русе.
Вносител: Общински съветник

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Тихомир Георгиев /