Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по ТСУ за заседанието на 03.07.2012 г. от 16.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по ТСУ

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 03.07.2012 г. от 16.00 часа
Заседателна зала на 3 етаж в сградата на Община Русе

1. Контролен лист № 168 /23.05.2012 г. – ОТНОСНО: Приемане на наредба за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет Русе ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
Вносител: Общински съветници

2. Контролен лист № 214 /25.06.2012 г. – ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Вносител: Председател ОбС

3. Контролен лист № 215 /25.06.2012 г. – ОТНОСНО: Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе
Вносител: Общински съветници

4. Контролен лист № 216 /25.06.2012 г. – ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе
Вносител: Общински съветник

5. Контролен лист № 217 /25.06.2012 г. – ОТНОСНО: Одобряване на актуализирана Обща схема за разполагане на Рекламно-информационни елементи /РИЕ/ по чл. 57 от ЗУТ за 2012 г. на територията на гр. Русе, съгласно Наредба № 12 на Общински съвет Русе за рекламната дейност на територията на Община Русе
Вносител: КМЕТ

6. Контролен лист № 218 /26.06.2012 г. – ОТНОСНО: Одобряване на актуализирана Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ за 2012 г. на територията на гр. Русе, съгласно Наредба № 7 на Общински съвет Русе за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Русе
Вносител: КМЕТ

7. Контролен лист № 219 /25.06.2012 г. – ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 на Общински съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение
Вносител: КМЕТ

8. Контролен лист № 223 /25.06.2012 г. – ОТНОСНО: Корекция на Бюджета на Община Русе за 2012 година
Вносител: КМЕТ

9. Контролен лист № 226 /25.06.2012 г. – ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на гараж в ПИ с идентификатор 63427.4.2397 по ул. Ракитово №6, ЖК “Дружба – ІІ”, гр. Русе.
Вносител: КМЕТ

10. Контролен лист № 227 /25.06.2012 г. – ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на девет броя гаражи в УПИ VІ – 1618 в кв. 851, ЖК “Дружба – І” по плана на гр.Русе.
Вносител: КМЕТ

11. Контролен лист № 228 /25.06.2012 г. – ОТНОСНО: Допълнителни споразумения за изменение на концесионни договори за спирките от Зона 1 и Зона 2
Вносител: КМЕТ
12. Контролен лист № 231 /25.06.2012 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на рекламно информационни елементи с площ над 3,00кв.м. по чл.57 от ЗУТ
Вносител: КМЕТ

13. Контролен лист № 232 /25.06.2012 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ
Вносител: КМЕТ

14. Контролен лист № 233 /25.06.2012 г. – ОТНОСНО: Приемане на решение за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе
Вносител: КМЕТ

15. Контролен лист № 236 /25.06.2012 г. – ОТНОСНО: Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
Вносител: КМЕТ

16. Контролен лист № 237 /25.06.2012 г. – ОТНОСНО: Проект за ”Изграждане на канализация и пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ в гр.Мартен”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”/ОПОС/, Приоритетна ос 1:”Подобряване и развитие на инфраструктура за питейни и отпадъчни води”, Процедура: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000е.ж.”.
Вносител: КМЕТ

17. Контролен лист № 240 /25.06.2012 г. – ОТНОСНО: Продажба на земя (общинска собственост) от улична регулация в кв. 153, кв. Средна кула на град Русе
Вносител: КМЕТ

18. Контролен лист № 251 /25.06.2012 г. – ОТНОСНО: Продажба на земя (общинска собственост) от улична регулация в кв. 81, с. Николово, Община Русе
Вносител: КМЕТ

19. Контролен лист № 252 /25.06.2012 г. – ОТНОСНО: Промяна в наименованието на местността “Сеймен бюлюк” на територията на Община Русе.
Вносител: Общински съветник

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Тихомир Георгиев /