Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по ТСУ за заседанието на 06.12.2011 г. от 16.00 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по ТСУ

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 06.12.2011 г. от 16.00 часа, Заседателна зала

1. Избор на заместник-председател на Постоянната комисия по ТСУ.

2. Контролен лист № 1 – ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет.
Вносител: КМЕТ

3. Контролен лист № 2 – ОТНОСНО: Определяне размера на такса за битови отпадъци /ТБО/ за Висшите училища на територията на Общината /РУ „Ангел Къчнчев” и Висше училище по агробизнес и развитие на регионите./
Вносител: Общински съветници

4. Контролен лист № 3 – ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността на ОбС-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.
Вносител: Председател ОбС

5. Контролен лист № 9 – ОТНОСНО: Корекция на бюджета на Община Русе за 2011 г.
Вносител: КМЕТ

6. Контролен лист № 11 – ОТНОСНО: Съгласуване на годишен план за 2012 г. и актуализирана оценка на риска към стратегически план 2011-2013 г. за дейността на звено „Вътрешен одит” в Община Русе.
Вносител: КМЕТ

7. Контролен лист № 15 – ОТНОСНО: Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе.
Вносител: КМЕТ

8. Контролен лист № 19 – ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в с. Николово
Вносител: КМЕТ

9. Контролен лист № 20 – ОТНОСНО: Обявяване на общински имот за имот – публична общинска собственост /ПОС/.
Вносител: КМЕТ

10. Контролен лист № 21 – ОТНОСНО: Откриване на процедура за продажба на общински имот – частна общинска собственост /ЧОС/ в ЖК „Средна кула”, ул. „Д.Талев” № 2
Вносител: КМЕТ

11. Контролен лист № 22 – ОТНОСНО: Одобряване на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2012 г. от приходите от таксата за битови отпадъци и определяне размера на таксата за 2012 г.
Вносител: КМЕТ

12. Контролен лист № 24 – ОТНОСНО: Избор на членове на общи събрания в търговските дружества, в които Община Русе има участие.
Вносител: Председател на ОбС – Русе

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Тихомир Георгиев)