Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по ТСУ за заседанието на 11.09.2012 г. от 16.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по ТСУ

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 11.09.2012 г. от 16.00 часа
Заседателна зала на 3 етаж в сградата на Община Русе

1. Контролен лист № 257 /28.08.2012 г. – ОТНОСНО: Утвърждаване на Общинска транспортна схема в частта междуселищни линии. Утвърждаване на маршрутните разписания. Определяне на линии и курсове за изпълнение с автобуси за превоз на трудноподвижни лица.
Вносител: КМЕТ

2. Контролен лист № 258 /28.08.2012 г. – ОТНОСНО: Предложение за подробен устройствен план- изменение план за регулация със сключване на предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 и ал. 5 от ЗУТ
Вносител: КМЕТ

3. Контролен лист № 259 /28.08.2012 г. – ОТНОСНО: Предложение за подробен устройствен план- изменение план за регулация със сключване на предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 и ал. 5 от ЗУТ
Вносител: КМЕТ

4. Контролен лист № 260 /28.08.2012 г. – ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост в ПИ 65427.2.5679 (УПИ ХІІІ-5592, кв.236 по регулационен план) по ул. „Хан Аспарух” № 39 в гр.Русе, на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.34, ал.1, т.2 от Наредба №1 на ОбС-Русе
Вносител: КМЕТ

5. Контролен лист № 262 /28.08.2012 г. – ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в с. Николово.
Вносител: КМЕТ

6. Контролен лист № 263 /28.08.2012 г. – ОТНОСНО: Продажба на земя-частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда върху нея, по реда на чл.35 /3/ ЗОС
Вносител: КМЕТ

7. Контролен лист № 265 /30.08.2012 г. – ОТНОСНО: Обявяване на имот-публична общинска собственост за имот-частна общинска собственост.
Вносител: КМЕТ

8. Контролен лист № 266 /30.08.2012 г. – ОТНОСНО: Обявяване на недвижим имот за имот-публична общинска собственост
Вносител: КМЕТ

9. Контролен лист № 269 /31.08.2012 г. – ОТНОСНО: Решение за сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект “Духът на Дунав в пристанищните общности” одобрен за финансиране по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013г
Вносител: КМЕТ

10. Контролен лист № 270 /31.08.2012 г. – ОТНОСНО: Промени в Наредба 16 на Общински съвет- Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
Вносител: Общински съветници

11. Контролен лист № 271 /31.08.2012 г. – ОТНОСНО: Корекция на Бюджета на Община Русе за 2012 година
Вносител: КМЕТ

12. Контролен лист № 272 /31.08.2012 г. – ОТНОСНО: Пазарна оценка на Подземни гаражи и Спортна зала
Вносител: КМЕТ

13. Контролен лист № 275 /31.08.2012 г. – ОТНОСНО: Проектиране и изграждане на нова водопроводна мрежа и ремонт на покривите на складове и лечебно терапевтични работилници в „Център за психично здраве – Русе” ЕООД
Вносител: КМЕТ

14. Контролен лист № 276 /31.08.2012 г. – ОТНОСНО: Информация за финансово-икономическото състояние на търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик на капитала, за отчетната 2011 г.
Вносител: КМЕТ

15. Контролен лист № 277 /31.08.2012 г. – ОТНОСНО: Започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия на воден обект – микроязовир „Тетово”, в землището на с. Тетово
Вносител: КМЕТ

16. Контролен лист № 278 /31.08.2012 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на общински преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ
Вносител: КМЕТ

17. Контролен лист № 280 /31.08.2012 г. – ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на гараж в ПИ с идентификатор 63427.4.2399 по ул. Ракитово №4, ЖК “Дружба – ІІ”, гр. Русе.
Вносител: КМЕТ

18. Контролен лист № 281 /31.08.2012 г. – ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ І – общ. от кв. 24 по плана на с. Ново село
Вносител: КМЕТ

19. Контролен лист № 283 /31.08.2012 г. – ОТНОСНО: Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот, намиращ се в село Долно Абланово, Община Русе, Област Русе.
Вносител: КМЕТ

20. Контролен лист № 284 /31.08.2012 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ
Вносител: КМЕТ

21. Контролен лист № 285 /31.08.2012 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ
Вносител: КМЕТ

22. Контролен лист № 286 /31.08.2012 г. – ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение общинска собственост за клуб на политическа партия „Ред законност и справедливост”
Вносител: КМЕТ

23. Контролен лист № 287 /31.08.2012 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения
Вносител: КМЕТ

24. Контролен лист № 288 /31.08.2012 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост
Вносител: КМЕТ

25. Контролен лист № 290 /31.08.2012 г. – ОТНОСНО: Решение за приватизация на общинско участие в капитала на “Агропродукт” АД .
Вносител: КМЕТ

26. Контролен лист № 292 /31.08.2012 г. – ОТНОСНО: Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Русе
Вносител: Общински съветници

27. Контролен лист № 293 /31.08.2012 г. – ОТНОСНО: Приемане на общинската Програма за закрила на детето – 2012 г
Вносител: КМЕТ

28. Контролен лист № 294 /01.09.2012 г. – ОТНОСНО: Изпълнение на дейностите по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Русе” и определяне на зони за въздействие.
Вносител: КМЕТ

29. Контролен лист № 297 /01.09.2012 г. – ОТНОСНО: Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Русе към 30.06.2012 г.
Вносител: КМЕТ

30. Контролен лист № 298 /03.09.2012 г. – ОТНОСНО: Откриване на процедура за продажба на общински недвижим имот, частна общинска собственост, град Русе, ул. Цариброд № 5
Вносител: КМЕТ

31. Контролен лист № 299 /03.09.2012 г. – ОТНОСНО: Откриване на процедура за продажба на общински недвижим имот, частна общинска собственост, град Русе, кв. ДЗС, ул. Явор
Вносител: КМЕТ

32. Контролен лист № 300 /03.09.2012 г. – ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
Вносител: КМЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Тихомир Георгиев /