Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по ТСУ за заседанието на 09.10.2012 г. от 16.00 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по ТСУ

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 09.10.2012 г. от 16.00 часа
Заседателна зала на 3 етаж в сградата на Община Русе

1. Контролен лист № 307 /28.09.2012 г. – ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план за техническа инфраструктура – ел. кабел ниско напрежение
Вносител: КМЕТ

2. Контролен лист № 308 /29.09.2012 г. – ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ
Вносител: КМЕТ

3. Контролен лист № 309 /29.09.2012 г. – ОТНОСНО: Корекция на Бюджета на Община Русе за 2012 година
Вносител: КМЕТ

4. Контролен лист № 313 /01.10.2012 г. – ОТНОСНО: Придобиване право на собственост върху имот, частна държавна собственост, град Русе, ул.Мадарски конник 8
Вносител: КМЕТ

5. Контролен лист № 315 /01.10.2012 г. – ОТНОСНО: Приемане на декларация
Вносител: Общински съветници

6. Контролен лист № 316 /01.10.2012 г. – ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе
Вносител: Общински съветници

7. Контролен лист № 317 /01.10.2012 г. – ОТНОСНО: Решение за кандидатстване с проектно предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа на следващия програмен период“
Вносител: КМЕТ

8. Контролен лист № 318 /01.10.2012 г. – ОТНОСНО: Продажба на имот-частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда, по реда на чл.35, ал. 3 от ЗОС.
Вносител: КМЕТ

9. Контролен лист № 319 /01.10.2012 г. – ОТНОСНО: Даване на съгласие за изграждане на съоръжение – инсталация за оползотворяване на отпадъци преди депонирането им и определяне собствеността на съоръжението
Вносител: КМЕТ

10. Контролен лист № 323 /01.10.2012 г. – ОТНОСНО: Продажба на земя-частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда върху нея, по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост
Вносител: КМЕТ

11. Контролен лист № 324 /01.10.2012 г. – ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот.
Вносител: КМЕТ

12. Контролен лист № 325 /01.10.2012 г. – ОТНОСНО: Инвестиционна инициатива за изграждане на подземен паркинг на територията на гр.Русе – ЦГЧ
Вносител: КМЕТ

13. Контролен лист № 326 /01.10.2012 г. – ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5 за търговската дейност на територията на Община Русе /приета на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и утвърдена от Общински съвет Русе с Решение №392 по Протокол №21/18.12.2008г., изм. С Решение №48/30.12.2012г./
Вносител: Общински съветници

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Тихомир Георгиев /