Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по ТСУ за заседанието на 06.11.2012 г. от 16.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по ТСУ

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 06.11.2012 г. от 16.00 часа
Заседателна зала на 3 етаж в сградата на Община Русе

1. Контролен лист № 329 /26.10.2012 г. – ОТНОСНО: предоставяне на Министерство на вътрешните работи – София собствеността върху общинските имоти чрез дарение по реда на чл. 34, ал. 4 от ЗОС.
Вносител: КМЕТ

2. Контролен лист № 330 /26.10.2012 г. – ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение на Наредба № 16 за цени на услуги на територията на Община Русе
Вносител: КМЕТ

3. Контролен лист № 331 /26.10.2012 г. – ОТНОСНО: Корекция на Бюджета на Община Русе за 2012 година
Вносител: КМЕТ

4. Контролен лист № 334 /29.10.2012 г. – ОТНОСНО: Прекратяване участието на Община Русе като съдружник в „Истър – инженеринг” ООД, гр.Русе
Вносител: КМЕТ

5. Контролен лист № 336 /29.10.2012 г. – ОТНОСНО: Решение за придобиване на активи и финансиране на довършителни работи
Вносител: КМЕТ

6. Контролен лист № 342 /29.10.2012 г. – ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в гр. Русе, ул.„Княжеска” № 15.
Вносител: КМЕТ

7. Контролен лист № 344 /29.10.2012 г. – ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие на Общински съвет Русе по чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ за прокарване на кабелно трасе за: „Външно кабелно ел. захранване за ПИ 63427.159.670, местност „Конубунар” в землището на гр. Русе” през полски и местни пътища – общинска публична собственост.“
Вносител: КМЕТ

8. Контролен лист № 345 /29.10.2012 г. – ОТНОСНО: Закриване на Общинско предприятие „Жилфонд” и създаване на Общинско предприятие „Управление на общински имоти”
Вносител: КМЕТ

9. Контролен лист № 346 /29.10.2012 г. – ОТНОСНО: Определяне на южната част на ул. „Потсдам“ за платено паркиране в участъка след ул. „Проф. Баларев“ до входа за двора на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ по приложени схеми
Вносител: КМЕТ

10. Контролен лист № 347 /29.10.2012 г. – ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за седем броя гаражи, ситуирани по ул. Ради Иванов, северозападно от жил. бл. 210 в кв. 601, ЖК „Чародейка – Г – юг” по плана на гр. Русе.
Вносител: КМЕТ

11. Контролен лист № 348 /29.10.2012 г. – ОТНОСНО: Даване на съгласие за Създаване на Фондация във връзка с кандидатурата на град Русе за „Европейска столица на културата 2019”.
Вносител: КМЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/ Тихомир Георгиев /